Velg en side

Bruk av privatrettslig råderett

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Lund & Co utredet hvilke muligheter kommuner har til å benytte seg av privat råderett som kompetansegrunnlag for ulike avgjørelser og når legalitetsprinsippet krever hjemmel i lov. I utredningen inngår et eget...

Nye lover og forskrifter fra 2024

Fra 1. januar iverksettes nye regler om overvannshåndtering og nye regler om interkommunale selskap. Overvannshåndtering i byggesaker Plan- og bygningsloven har fått nye regler om blant annet opparbeiding av kommunale anlegg for overvannshåndtering, krav til...

Endelig er veilederen til ledningsforskriften klar

Samferdselsdepartementet har endelig ferdigstilt og publisert en veileder til ledningsforskriften fra 2013. Veilederen skal legge til rette for en enhetlig praksis ved oppfølging av ledningsforskriften. Den gjelder for alle offentlige veier over hele landet og skal...

EU-dom om Vanndirektivet

EU-domstolen har avsagt en ny dom om fortolkningen av vanndirektivet. Dommen handler om tillatelser til tiltak som kan medføre midlertidig, kortsiktig påvirkning av vannkvaliteten. Domstolen konkluderte med at når medlemsstatene vurderer om et tiltak er forenlig med...

Nye terskelverdier

Nye terskelverdier for 2022-2024 trådte i kraft 23. mars i år. For forsyningssektoren er den nye terskelverdien 4,5 millioner for varer og tjenester (tidligere 4,1) og 56 millioner (tidligere 51,5) for bygge – og anleggskontrakter. Les mer på...

Behandling av klage på tilknytningsgebyr

I sak 2021/3998 ber Sivilombudet en kommune om å behandle saken på nytt. Kommunen hadde avvist en klage på for høyt tilknytningsgebyr, uten formelt å behandle det som en avvisning med tilhørende klageadgang. Les om saken på Sivilombudets nettside...

Slamtømmegebyr kan likevel faktureres årlig

Se ny vurdering Avklaringer om fakturering av kommunale gebyr, Skattedirektoratet 16.01.2024 og omtale på va-finansiering.no. Kommuner som behandler tømming av slam som en tjeneste som leveres løpende, må fakturere tjenesten senest en måned etter utløpet av den...

Vann- og avløpsjuskonferanse

Vi ser fram til å møte dere på den aller første juskonferansen i Norsk Vanns regi. Program og påmeldingsskjema finner du på norskvann.no. Mellom foredragene blir det pauser fra Norsk Vanns sofakrok med foredragsholdere, advokat Guttorm Jakobsen og Norsk Vanns...

På vei mot en vanntjenestelov

Miljødirektoratet har sendt ut forslag til ni nye bestemmelser i vass- og avløpsanleggslova, blant annet om forholdet mellom kommunen som leverandør av vanntjenester og deres abonnenter. Forslaget er identisk med det direktoratet spilte inn til Klima- og...

Inndrivelse av tvangsmulkt

Det har vært vanskelig å følge opp status i saker om inndrivelse av tvangsmulkt, etter at kommunen har oversendt kravet til Statens innkrevingssentral (SI). Tvangsmulkt er et virkemiddel for å oppnå at mottakeren følger opp plikter i tråd med regelverket. For kommuner...

Savner du svar?

Det har vært en feil i koblingen mellom nettsiden og Outlook, slik at spørsmål ikke har kommet frem og blitt besvart. Dersom du jobber hos en av våre andelseiere og venter på svar på et spørsmål, håper jeg du har anledning til å stille spørsmålet på nytt. Vi gjør også...

Veiledning for reguleringsplanlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt en veiledning for reguleringsplanlegging. Følgende avsnitt er særlig relevante for vann og avløp: 4.6.5 Drikkevann Drikkevann bør sikres i reguleringsplan med arealformålet drikkevann. Arealformålet brukes for å...

Stortinget har vedtatt endringer om grunnvann

Stortinget har vedtatt lovforslaget fra Olje- og energidepartementet om en ny bestemmelse i vannressursloven om aktsomhetsplikt og forvalteransvar for grunnvannstiltak. I vår høringsuttalelse pekte Norsk Vann på at den angitte aktsomhetsnormen ikke må praktiseres for...

Fradragsnekt på på vann- og avløpsanlegg

Skattedirektoratet har publisert et fellesskriv til skattekontorene 8. mai 2017 om merverdiavgiftsloven § 2-3 femte ledd om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg. Etter merverdiavgiftsloven § 2-3 femte ledd kan utbyggere som utenfor næring...

Dom i Ålesund

Ålesund ble saksøkt for kostnader knyttet til utbedring av avløpsanlegg i klausulert område. Saken gjaldt pålegg gitt etter forurensningsforskriften, der saksøker mente at pålegg skyldtes hensyn til drikkevannskilden. Ålesund kommune ble frifunnet. Les dommen...

Endringer i byggesaksforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har endret forskrift om byggesak Endringene gjelder bl.a.: Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak (§ 5-4) Vedtak om å frata ansvarsrett (§ 6-9) Krav til utdanning og praksis for foretakets faglige ledelse...

Veileder for graving i kommunale veger

Vegforum for byer og tettsteder (VBT) har gjennomført et krevende arbeid med å utarbeide en veileder for ledninger i kommunale veier. Veilederen bygger på bestemmelsene i Veglovens §32 med tilhørende forskrift og er laget med sikte på å kunne brukes i alle landets...

Høyesterett behandler ikke Hias-dommen

I mars 2012 hadde Hias IKS et ukontrollert utslipp av over 30 000 kubikkmeter avløpsvann fra et overløp i en kum foran renseanlegget. Overløpet skyldtes en teknisk svikt ved en trykkmåler, som førte til at inntaksluken lukket seg delvis. Dette ble ikke fanget opp av...

Endringer i plandelen av plan- og bygningsloven

K0mmunal- og moderniseringsdepartementet gir i Rundskriv H 2/15 en oversikt over endringene i plandelen av plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1 januar 2015. Endringene omhandler: Opphevelse av femårsregelen for reguleringsplaner fremmet med bakgrunn i private...

Endringer i arbeidsmiljøforskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet har endret forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og forskrift om tiltaks- og grenseverdier.  Endringen i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning innebærer blant annet nytt krav i § 7-1 siste ledd om både...

Endringer i geodataforskriften

Endringen i geodataforskriften innebærer utdypende dataspesifikasjoner for 34 tema som er omfattet av EUs INSPIRE-direktiv om europeisk infrastruktur for geografisk informasjon. Endringen får ingen umiddelbare konsekvenser for vannbransjen, så lenge det nasjonale...

Vann, avløp og nye rettsregler 2014

Vannbransjens jus-konferanse siste onsdag og torsdag i november er den årlige møteplassen for å lære hvordan kommunene og de øvrige aktørene i vannbransjen skal forholde seg til mylderet av lover, forskrifter, rettspraksis og myndigheter. Du finner program og...

Forskrift til vegloven § 32

Samferdselsdepartementet har fastsatt forskrift til § 32 i vegloven om ledninger i offentlig veg. Samtidig har departementet utgitt en veileder for ledninger i riksveg og bedt KS utgi en veileder for kommunal og fylkeskommunal veg. Samferdselsdepartementet  fastsatte...

Tillegg til retningslinjer om flomberegninger

I NVEs notat fra 27.01.2014 utdyper direktoratet hvordan dameiere kan gjennomføre følsomhetsanalyser, og når det er aktuelt. I følge NVE gir følsomhetsanalyser et bedre bilde av hvor mye den potensielle usikkerheten i flomberegninger påvirker damsikkerheten....

Ny veileder fra NVE

NVE har utarbeidet en ny veileder til damsikkerhetsforskriftens bestemmelser om melding til NVE om ulykke og uønsket hendelse. Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg setter i § 7-11 krav om innsending av melding om ulykke eller uønsket hendelse ved vassdragsanlegg...

Tømming av slammavskillere

Informasjonsfolderen om utkobling av slamavskillere er blitt oppdatert. Teksten om kommunens tømmeplikt var misvisende, fordi den viste til at eiere av slamavskillere som var tilknyttet offentlig nett selv var ansvarlig for tømming. Dette er nå korrigert....

Lansering av miljøkommune.no

Miljøvernmyndighetene lanserer nå nettstedet Miljøkommune.no, en samling med oppskrifter og råd som viser kommunene hvordan de kan behandle plan- og miljøsaker riktigere og raskere. Mer om nettstedet miljøkommune.no. Dette finner du på Miljøkommune.no – Oversikt...

Klageinstans for vedtak fra IKS

Sivilombudsmannen har fått innspill fra Kommunal- og regionaldepartementet som mener kommunen eller en særskilt oppnevnt interkommunal klagenemnd er rett klageinstans for vedtak som er truffet av daglig leder i et interkommunalt selskap. KRD mener kommunen eller en...

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Fra nyttår ble 47 av arbeidsmiljøforskriftene opphevet og erstattet av 6 nye. Oversikten over forskrifter til arbeidsmiljøloven på va-jus.no er oppdatert i tråd med dette. Endringen er omtalt nærmere på nettsiden til Arbeidstilsynet. De nye forskriftene innebærer ikke...

Ny veileder til damsikkerhetsforskriften

NVE har utgitt en ny veileder for planlegging og bygging av vassdragsanlegg. Veilederen utdyper bestemmelsene i damsikkerhetsforskriften §§ 5-1, 5-2, 6-1 og § 6-2 og gir uttrykk for den praksis som NVE vil følge i saksbehandlingen for å påse at kravene i forskriften...