Velg en side

Vegforum for byer og tettsteder (VBT) har gjennomført et krevende arbeid med å utarbeide en veileder for ledninger i kommunale veier. Veilederen bygger på bestemmelsene i Veglovens §32 med tilhørende forskrift og er laget med sikte på å kunne brukes i alle landets kommuner. Veilederen beskriver samhandlingen mellom vegmyndigheten og ledningseierne for å få til en samfunnsmessig rasjonell, kostnadseffektiv og hensiktsmessig samordning av infrastruktur i kommunale veger.

Formålet med veilederen for ledninger i kommunale veier er å:

  • Sikre at trafikantene ikke påføres unødig ulempe i form av redusert trafikksikkerhet og fremkommelighet, både i graveperioden og etter fullført arbeid.
  • Sikre at veg og gategrunn ikke forringes unødvendig.
  • Sikre at ledningseier kan gjennomføre prosessen så raskt og kostnadseffektivt som mulig.
  • Sikre hensynet til allerede nedlagte ledninger.
  • Unngå unødig ulempe for naboer og næringsdrivende.

På noen områder har det ikke vært mulig for arbeidsgruppen å komme fram til et omforent forslag. Dette skyldes dels uenighet mellom deltakerne og dels at hjemmel ikke er avklart. I oversendelsesbrevet blir det bedt om at departementene vurderer hvilken rettslig status veilederen skal ha. Dette vil så legge føringer for hvordan veilederen skal distribueres og av hvem. Det må også avklares om det finnes tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag som gir kommunene rett til å kreve dekning av kostnader knyttet til eksempelvis saksbehandling av gravesøknader, arbeidsvarsling og kontroll, kompensasjon for antatt forringelse og gateleie for beslaglagt areal i anleggsperioden. Dersom entreprenør ikke retter seg etter de krav og pålegg som følger av vilkårene nedfelt i gravetillatelsen ønsker kommunen å kunne agere direkte mot utførende entreprenør, og ikke via tiltakshaver/ledningseier. Departementet er bedt om å avklare hjemmelsgrunnlaget for kompetansekrav for, og mulige sanksjoner mot, entreprenører.