Velg en side

Utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Kommunen kan etter forurensningsforskriften §§ 12-6 på visse vilkår fastsette lokal forskrift som erstatter enkelte av kravene i forurensningsforskriften.

«Kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom det er nødvendig ut i fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte kravene i § 12-7 til § 12-13.»

I tillegg gir 12-16 annet ledd kommunen mulighet til å fastsette forskrift om at lovlige utslipp etablert før 2007 er ulovlige etter en fastsatt frist

«Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er fortsatt lovlige. Kommunen kan likevel i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist.»