Velg en side

Utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Kommunen kan etter forurensningsforskriften §§ 12-6 på visse vilkår fastsette lokal forskrift som erstatter enkelte av kravene i forurensningsforskriften.

«Kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom det er nødvendig ut i fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte kravene i § 12-7 til § 12-13.»

Særlige forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser kan også ivaretas gjennom den enkelte utslippstillatelsen. I blant vil imidlertid de samme forurensningsmessige forholdene eller brukerinteressene gjøre seg gjeldende i større områder, og da kan det være effektivt å fastsette strengere regler i en lokal forskrift. Dessverre har kommuner fastsatt forskrift uten at det går frem hvilke forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser som gjør det nødvendig. Mange forskrifter har dessuten et innhold som går lengre enn forskriftshjemmelen åpner for. Hvis du skal utarbeide en lokal forskrift for din kommune, anbefaler vi at du først setter deg godt inn i veiledningen som vi har publisert på norskvann.no.

Forurensningsforskriften 12-16 annet ledd gir kommunen mulighet til å fastsette forskrift om at lovlige utslipp etablert før 2007 er ulovlige etter en fastsatt frist

«Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er fortsatt lovlige. Kommunen kan likevel i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist.»

Nedenfor finner du de lokale forskriftene som ligger Lovdata. Innholdet er ikke kvalitetssikret av oss, og vi gjør oppmerksom på at mange kommuner har regulert forhold som ligger utenfor forskriftshjemmelen. Utslippstillatelser som baserer seg på disse forskriftene kan være ugyldige: