Velg en side

Utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Gitt med hjemmel i forurensningsloven § 9. Departementet har delegert forurensningsmyndigheten til kommunen i forurensningsforskriften §§ 12-6

«Kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom det er nødvendig ut i fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte kravene i § 12-7 til § 12-13.»

I tillegg gir 12-16 annet ledd kommunen mulighet til å fastsette forskrift om at lovlige utslipp etabler før 2007 er ulovlige etter en fastsatt frist.