Velg en side

Krav til påslipp fra virksomheter

Etter forurensningsforskriften § 15A-4 kan kommunen som forurensningsmyndighet fastsette krav i lokal forskrift til påslipp fra virksomheter som ikke er omfattet av kapittel 15 (oljeholdig avløpsvann fra bilverksteder, vaskehaller osv.) om:
a) innhold i og mengde av avløpsvann eller i særlige tilfeller renseeffekt,
b) fettavskiller, sandfang eller silanordning for avløpsvann med tilhørende vilkår,
c) tilrettelegging for prøvetaking og mengdemåling av avløpsvann,
d) varsling av unormale påslipp av avløpsvann, og
e) utslippskontroll og rapportering av fastsatte krav til avløpsvann og avløpsgebyrer.

Kravene kan bare fastsettes for å sikre at:
1) avløpsanlegget kan overholde utslippskrav,
2) avløpsanlegget og dertil hørende utstyr ikke skades,
3) driften av avløpsanlegget med tilhørende slambehandling ikke vanskeliggjøres,
4) avløpsslammet kan disponeres på en forsvarlig og miljømessig akseptabel måte, eller
5) helsen til personalet som arbeider med avløpsnettet og på renseanlegget beskyttes.

Etter forurensningsforskriften § 15-6 kan kommunen som forurensningsmyndighet i lokal forskrift sette krav som erstatter kravene i § 15-7 til utslipp (herunder påslipp) av oljeholdig avløpsvann fra bensinstasjoner, vaskehaller, mv., dersom det er nødvendig ut i fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kommunen kan ikke fastsette krav etter § 15A-4 for påslipp av oljeholdig avløpsvann fra de virksomhetene som kommunen et forurensningsmyndighet for etter kapittel 15.

Kommunene bør være nøye på hva som er hjemmelen for deres lokale forskrift. Mange trår feil når de utarbeider en felles forskrift for fettholdig og oljeholdig avløpsvann.

Se Norsk Vanns veiledning på norskvann.no.

Nedenfor finner du de lokale forskriftene som ligger Lovdata (innholdet er ikke kvalitetssikret av oss):