Velg en side

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Lund & Co utredet hvilke muligheter kommuner har til å benytte seg av privat råderett som kompetansegrunnlag for ulike avgjørelser og når legalitetsprinsippet krever hjemmel i lov. I utredningen inngår et eget kapittel om vann- og avløpsanlegg.

Et viktig bakteppe for oppdraget var den såkalte «el-sparkesykkeldommen» fra Høyesterett i desember 2021. Saken dreide seg om Trondheim kommune kunne bruke privatrettslig råderett som grunnlag for å regulere kommersiell utleie av el-sparkesykler på offentlige områder i kommunen. Høyesterett konkluderte med at kommunen måtte ha hjemmel i lov og at privatrettslig råderett derfor ikke var et tilstrekkelig grunnlag for å regulere utleievirksomheten.

Lund & Co skriver at etter deres syn vil det fremdeles være et rom for å ha regulering i standardvilkår for vann og avløp som er forankret i den privatrettslige råderetten, så lenge de ikke er lovstridig eller innebærer et kvalifisert inngrep overfor private. De antar for eksempel at ansvarsbegrensningen for tilbakeslag ved ekstremnedbør, er en slik type regulering kommunene kan vedta i kraft av sin privatrettslige råderett. I tillegg må de kunne vedta praktiske regler om tilknytning, søknader om tilknytning,
bruk av anleggene mv.

Du kan lese hele rapporten på regjeringen.no.

Du kan også lese om dette temaet i Lars Baklunds artikkel Kommunens krav og vilkår knyttet til vann og avløp i boken Vann, juss og samfunn og i Lov og Rett 2023 side 373.