Velg en side

Frakobling taknedløp

Her finner du informasjonsfolder og brevmaler som kommunen kan bruke når det er behov for å få abonnentene til å koble fra sine taknedløp.

Etter forurensningsloven § 22 annet ledd, annet punktum kan kommunen (forurensinngsmyndigheten) kreve at abonnenten legger om og utbedrer sin stikkledning i andre tilfeller (også ellers) enn når kommunen gjør tiltak på sine egne ledninger.  Bestemmelsen retter seg primært mot separering og reparasjon av ledningene, men omlegging vil også kunne fortolkes som å endre taknedløpene fra å føre vannet ut i en kommunal ledning til å håndtere takvannet på egen eiendom.

Kommunen må vurdere om det er forholdsmessighet mellom fordelene ved at taknedløpene kobles fra og ulempene for abonnenten ved å måtte gjennomføre et slikt tiltak. Sannsynligheten for tilbakeslag og omfanget av disse må veies mot abonnentens ulemper ved å måtte koble fra taknedløpene.

Kommunen kan velge å varsle pålegg og tvangsmulkt i samme brev, eller varsle tvangsmulkt i brevet der pålegget vedtas. Klifs skriver i sin veileder M-832/2017, bruk av tvangsmulkt:

Det kan ofte være hensiktsmessig når det treffes vedtak om å gjennomføre plikter samtidig å gjøre oppmerksom på den adgangen forurensningsmyndighetene har til å treffe vedtak om tvangsmulkt dersom pålegg eller forbud ikke etterleves.

For å få en mest mulig enhetlig praksis, har vi valgt å følge ordningen etter plan- og bygningsloven (pålegg og sanksjoner varsles i samme brev) også for saker som behandles etter forurensningsloven.

Vedlegg: