Velg en side

Arendal kommune inngikk en kontrakt om sanering av vann- og avløpsanlegg basert på NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt». Kontraktssummen besto av en rekke poster med regulerbare mengder, som skulle gjøres opp etter avtalte enhetspriser. Entreprenørens samlede vederlag ble 22,3 prosent lavere enn kontraktsummen, hovedsakelig fordi det gikk med mindre mengder enn det som var anslått i anbudsgrunnlaget.

Lagmannsretten la til grunn at vederlagsreduksjonen som skyldtes at de regulerbare mengdene var lavere enn stipulert kunne gi grunnlag for erstatning etter etter NS 8406 punkt 28 og tilkjente entreprenøren avbestillingserstatning.

I en enstemmig dom (HR 2014 side 1021-A) opphevet Høyesterett lagmannsrettens avgjørelse.  Høyesterett la særlig vekt på at NS 8406 punkt 28 er en bestemmelse som skal gjelde ved avbestilling:

Etter mitt syn er det sentralt at NS 8406 punkt 28 er en bestemmelse som skal gjelde nettopp ved avbestilling. Det er som nevnt unaturlig rent språklig å betegne en reduksjon i forhold til anslåtte mengder som en avbestilling. I enhetspriskontrakter av denne art ligger det innbakt i selve kontraktsmekanismen at faktisk medgåtte mengder vil avvike fra de stipulerte. Avvikene kan regelmessig være betydelige, noe som er vel kjent blant aktørene. En fremlagt oversikt over forskjellige anleggsarbeider utført etter oppdrag fra Arendal kommune er i så måte illustrerende. Faktisk vederlag har variert mellom 78 og 161 prosent av kontraktssummen i elleve prosjekter basert på enhetspris og regulerbare mengder. Større eller mindre avvik er med andre ord normalsituasjonen i slike kontrakter. Det tilsier at en reduksjon ikke bør ses under synsvinkelen avbestilling.

Norsk Vann bidro med et skriftlig innlegg til støtte for Arendal kommunes forståelse av kontrakten.