Velg en side

Standardbrev bokmål

Norsk Vann har gjennom sitt prosjektsystem utarbeidet standardbrev, informasjonsfoldere og en brosjyre som skal hjelpe kommuner med å opptre juridisk korrekt i kontakten med sine abonnenter. Brevene er utviklet for følgende tema:

For flere maler sjekk miljøkommune.no.

De første temaene er knyttet til krav som kommunen som plan- og bygningsmyndighet/forurensingsmyndighet kan pålegge innbyggerne. For alle temaene ligger det først en informasjonsfolder, som er tenkt å følge det første informasjonsbrevet som kommunen sender til innbyggeren. Deretter er det utabeidet maler for varsling om vedtak (pålegg, tvangsmulkt og evt. forelegg etter pbl) og vedtak om pålegg og ileggelse av tvangsmulkt (og forelegg). Det er også laget mal for separat varsel om tvangsmulkt og ileggelse av tvangsmulkt som skal brukes når det er gått mer enn seks måneder fra kommunen sendte sitt opprinnelige varsel til det blir aktuelt å ilegge tvangsmulkten. Det er også laget separat varsel om forelegg (pbl) og vedtak om forelegg og varsel om umiddelbar gjennomføring (forurl).

Fremgangsmåten når kommunen vil bruke brevmalene må tilpasses til hvor mye det haster å få gjennomført tiltaket. Eksempelvis må kommunene vurdere om det er tilstrekkelig med muntlige vedtak uten forhåndsvarsling ved større vannlekkasjer på private ledninger. Her vil det i hvertfall ikke være naturlig å starte med et informasjonsbrev, men sende varsel om pålegg mv. med en gang. I tillegg kan fristene kortes ned i slike situasjoner. Selv om det haster å sette i verk tiltak skal forurenseren gis mulighet til å rydde opp selv før kommunen setter i verk umiddelbar gjennomføring etter forurensningsloven, se parallell problemstilling etter forurl. § 46 annet ledd (aksjoner mot akutt forurensning) Eidsivating lagmannsrett 25.09.2012. Andre vedlegg enn informasjonsfolderne er lagt under Vedlegg til vedtakene. Her ligger både orientering om klagerett mv. og oversikt over relevante lovbestemmelser som legges ved de ulike brevene.

Brevmalene om aksept av erstatning er laget for å sikre at oppgjøret anses som fullstendig og endelig før det utbetales til forsikringsselskap eller huseier.

Informasjonsbrosjyren om sanering av områder er lagd for å kunne brukes der kommunen planlegger gravearbeider i et område.

Kommunene kan ofte velge mellom å bruke lovverket (forurensningsloven eller plan- og bygningsloven) og sine lokale abonnementsvilkår når de vil kreve at abonnetene gjør tiltak på sine vann- og avløpsanlegg. Det er med andre ord doble hjemler for å pålegge en del tiltak. Kommunen bør i slike tilfeller ta stilling til hvilket regelsett de ønsker å bruke allerede ved sin første henvendelse til abonnenten. Brevene som er lagt ut er basert på lovhjemlene, fordi disse også har sanksjonsmuligheter overfor abonnenter som ikke følger opp med nødvendige tiltak. Kommuner som velger å basere kravet på abonnementsvilkårene, kan ikke senere ilegge tvangsmulkt, vedta forelegg eller tvangsgjennomføre tiltaket selv, uten å gå veien om pålegg etter lovbestemmelsene eller få annet tvangsgrunnlag.

Brev, informasjonsfoldere og brosjyre er laget i Word, slik at kommunene selv kan tilpasse dem etter lokale forhold og behov. Kommunene må selv ta stilling til om de vil sende med alle vedleggene, eller vise til sin egen nettside hvor abonnentene kan finne samme informasjon. Siden informasjonen om klageadgang mv. er svært kortfattet i vedtakene, bør oversikten over dette legges ved.

Forvaltningsloven § 15a tillater at forvaltningsorgan benytter elektronisk kommunikasjon når den henvender seg til andre, så fremt ikke annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov. Privatpersoner vil kunne reservere seg mot elektronisk kommunikasjon og i stedet motta tradisjonell post fra forvaltningen.

Vi er svært taknemlig for tilbakemeldinger fra kommuner som har tatt i bruk malene. Send gjerne både ris og ros i en e-post til elin.riise@norskvann.no.

Standardbrevene er utarbeidet gjennom Norsk Vanns prosjektsystem. Prosjektleder har vært Elin Riise i Norsk Vann, med følgende i styringsgruppa for prosjektet:

Anne-Britt Hartmann, Bergen kommune
Eli F. Aubert (Laila M. Bendiksen), Røyken kommune
Ingrid Aarre Daae, Klif
Sissel Aasebø, Askøy kommune
Heine Meyer, Bærum kommune
Jørn H. Øversveen, Nordre Land kommune
Arild Haugen, Trondheim kommune