Velg en side

Separering

Her finn du informasjonsfaldar og brevmalar som kommunen kan bruke når han ønskjer å få abonnentane til å separere avløpsleidningane.
Kommunen kan velje å varsle pålegg og tvangsmulkt i same brevet, eller varsle tvangsmulkt i brevet der pålegget er vedteke. Miljødirektoratet skriv i M-832/2017, bruk av tvangsmulkt:
Det kan ofte være hensiktsmessig når det treffes vedtak om å gjennomføre plikter samtidig å gjøre oppmerksom på den adgangen forurensningsmyndighetene har til å treffe vedtak om tvangsmulkt dersom pålegg eller forbud ikke etterleves.
For at praksisen skal bli mest mogleg lik, har vi valt å følgje ordninga etter plan- og bygningslova (pålegg og sanksjonar blir varsla i same brevet) også for saker som skal behandlast etter forureiningslova.

Vedlegg;