Velg en side

Rådet for den europeiske union vedtok 11. februar 2014 tre nye direktiver for offentlige anskaffelser, og sluttet seg dermed til EU-parlamentets vedtak. Direktivene gjelder for konsesjonskontrakter, offentlige anskaffelser og offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post. Med unntak av konsesjonskontrakter for bygg og anlegg, som er delvis omfattet av dagens anskaffelsesdirektiver, er det i dag ikke egne prosedyreregler for tildeling av slike konsesjonskontrakter. Formålet det nye regelverket er å klargjøre gjeldende rettspraksis og hindre konkurransevridning. I følge en pressemelding fra nærings- og fiskeridepartementet vil EU-direktivene blant annet gi små og mellomstore bedrifter lettere tilgang til offentlige kontrakter og gjøre det også mulig å ta større hensyn til miljø, innovasjon og sosiale forhold.

Senest om to år skal bestemmelsene være gjennomført i nasjonal rett i EU-landene.

Også det særnorske regelverket skal forenkles. Den 10. juni 2014 legger Forenklingsutvalget frem sine forslag.  Utvalgets forslag vil sammen med de nye EU-direktivene danne grunnlaget for et helt nytt regelverk om offentlige anskaffelser i Norge.

– Konsesjonskontraktsdirektivet

Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post

Innkjøpsdirektivet (revisjon)