Velg en side

Tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, privet m.v.

Gitt med hjemmel i forurensningsloven § 26 fjerde ledd, jf. §§ 30 og 34
«Reglene i § 30 om kommunal avfallsinnsamling og i § 34 om avfallsgebyrer får tilsvarende anvendelse ved tømming av slamavskillere, privet m.v. Kommunens plikter etter første ledd skal likevel gjelde både i og utenfor tettbygde strøk.»

Forskrift om innsamling – forurensningsloven 30 tredje ledd
«Kommunen kan gi forskrifter som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall. Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at kommunens samtykke ikke er nødvendig.»

Forskrift om gebyr – forurensningsloven § 34 annet ledd, annet punktum
«Forurensningsmyndigheten kan fastsette forskrifter om beregning av gebyrene.«

Se Norsk Vanns veiledning på norskvann.no.

Nedenfor finner du de lokale forskriftene som ligger Lovdata (innholdet er ikke kvalitetssikret av oss):