Velg en side

Tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, privet m.v.

Gitt med hjemmel i forurensningsloven § 26, jf. § 30 tredje ledd

«Kommunen kan gi forskrifter som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall. Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at kommunens samtykke ikke er nødvendig.»

og § 34 annet ledd, annet punktum

«Forurensningsmyndigheten kan fastsette forskrifter om beregning av gebyrene.»