Velg en side

Tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, privet m.v.

Gitt med hjemmel i forurensningsloven § 26 fjerde ledd, jf. §§ 30 og 34
«Reglene i § 30 om kommunal avfallsinnsamling og i § 34 om avfallsgebyrer får tilsvarende anvendelse ved tømming av slamavskillere, privet m.v. Kommunens plikter etter første ledd skal likevel gjelde både i og utenfor tettbygde strøk.»

Forskrift om innsamling – forurensningsloven 30 tredje ledd
«Kommunen kan gi forskrifter som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall. Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at kommunens samtykke ikke er nødvendig.»

Forskrift om gebyr – forurensningsloven § 34 annet ledd, annet punktum
«Forurensningsmyndigheten kan fastsette forskrifter om beregning av gebyrene.«