Velg en side

En nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett får som konsekvens at kommuner ikke kan fradragsføre mva. for reparasjoner utført av huseiere. Det er med andre ord ikke anledning til å be om at fakturaen fra den som har reparert en skade skal stiles i kommunens navn og deretter fradragsføre mva.

Saken som lagmannsretten behandlet gjaldt erstatningskrav og spørsmål om det ligger innenfor tapsbegrensningsplikten å tilrettelegge for at skadevolder kan få fradrag for inngående merverdiavgift når skadelidte, uten slik fradragsrett, har utbedret tingsskaden. Lagmannsretten kom til at en ordning med stiling av faktura til skadevolder når skadelidte er kjøper av utbedringstjenesten, som dokumentasjon for fradrag for inngående merverdiavgift, er i strid med bokføringsloven med forskrift og realitetskravet i merverdiavgiftsloven § 8-1. En slik ordning er heller ikke forankret i forvaltningspraksis, slik forsikringsselskapet anførte. Lagmannsretten kom enstemmig til at Statens vegvesen ikke hadde opptrådt i strid med tapsbegrensningsplikten og tok anken over tingrettens dom til følge.