Velg en side

Rettskilder og regelverk

Her finner du som jobber med vann- og avløp det du trenger for å finne fram til gjeldende regelverk og dommer på VA-feltet:

  • Lenker til de relevante lovene på VA-feltet.
  • Lenker til forskriftene som utdyper lovtekstene på VA-feltet.
  • Aktuelle rettsavgjørelser for VA-feltet fra både Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene på VA-feltet.
  • Forarbeidene til de sentrale lovene på VA-feltet.
  • Lenker uttalelser om gjeldende rett på VA-feltet fra Sivilombudsmannen, justisdepartementets lovavdeling og den øvrige forvaltningen.
  • Relevante internasjonale direktiver, konvensjoner mv.
  • Lenker til relevante mandaterte standarder

Miljøkommune.no finner du en oversikt over roller og ansvar på avløpsområdet.