Velg en side

Regler for oppfølging av overvann i byggesaker

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til endringer i plan- og bygningsloven. Du kan lese departementets utredning i Prop 125 L (2021-2022) som er en oppfølging av deres høringsforslag fra 2020 som bygger på Overvannsutvalget...

Endelig er veilederen til ledningsforskriften klar

Samferdselsdepartementet har endelig ferdigstilt og publisert en veileder til ledningsforskriften fra 2013. Veilederen skal legge til rette for en enhetlig praksis ved oppfølging av ledningsforskriften. Den gjelder for alle offentlige veier over hele landet og skal...

EU-dom om Vanndirektivet

EU-domstolen har avsagt en ny dom om fortolkningen av vanndirektivet. Dommen handler om tillatelser til tiltak som kan medføre midlertidig, kortsiktig påvirkning av vannkvaliteten. Domstolen konkluderte med at når medlemsstatene vurderer om et tiltak er forenlig med...

Nye terskelverdier

Nye terskelverdier for 2022-2024 trådte i kraft 23. mars i år. For forsyningssektoren er den nye terskelverdien 4,5 millioner for varer og tjenester (tidligere 4,1) og 56 millioner (tidligere 51,5) for bygge – og anleggskontrakter. Les mer på...