Velg en side

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt en ny veileder til selvkostforskriften som trådte i kraft fra nyttår. Forskriften med tilhørende veileder utdyper prinsippene som er fastsatt i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost for kommunale gebyrer som ikke skal være større enn kostnadene ved å yte tjenesten.

For vann- og avløpsgebyr står bestemmelsen som sier at gebyrene ikke skal overstige selvkost i forurensningsforskriften § 16-1. Der står det at gebyrene ikke skal overstige kommunens «nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren».

For saksbehandling og kontroll (tilsyn) på avløpsområdet fastsetter både forurensningsloven § 52a og forurensningsforskriften § 11-4 at gebyrene skal settes slik at de samlet «ikke overstiger forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen».