Velg en side

Utslipp av oljeholdig avløpsvann

Etter forurensningsforskriften § 15-6 kan kommunen som forurensningsmyndighet i lokal forskrift sette krav som erstatter kravene i § 15-7 til utslipp (herunder påslipp) av oljeholdig avløpsvann fra bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende dersom det er nødvendig ut i fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser.

Kommunene bør være nøye på hva som er hjemmelen for deres lokale forskrift. Det er lett å trå feil når man utarbeider en felles forskrift for fettholdig og oljeholdig avløpsvann.

Se Norsk Vanns veiledning på norskvann.no.

Nedenfor finner du de lokale forskriftene som ligger Lovdata (innholdet er ikke kvalitetssikret av oss):