Velg en side

Vasslekkasje

Her finn du informasjonsfalder og brevmalar som kommunen kan bruke når ein må følgje opp vasslekkasjar hos ein abonnent. Breva brukar plan- og bygningslova § 31-3 andre leddet som heimel for pålegg. Etter plan- og bygningsloven § 31-3 må kommunen finne at det kan «oppstå fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø». I Vann- og avløpsrett punkt 3.6.2 viser Guttorm Jakobsen til at vedtak i klagesak fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus fra 2006 om å bruke § 31-3 ved vasslekkasjar.

Etter plan- og bygningslova § 32-2 andre leddet skal varselbrevet frå kommunen også opplyse om at

dersom ulovlige forhold ikke rettes innen fristen, vil forholdet kunne følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om tvangsmulkt. Forhåndsvarselet skal videre opplyse om at et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Dette vil seie at kommunen må varsle førelegg og tvangsmulkt i same brevet som dei varslar om pålegget.

 

Vedlegg: