Velg en side

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår gjelder bare dersom kommunen har vedtatt disse. En vedtakelse innebærer at kommunen legger til grunn disse vilkårene for å levere vann- og avløpstjenester overfor sine abonnenter. Vilkårene fastsettes og håndheves som følge av at kommunen eier ledningsnettet, på samme måte som et privat vannverk kan fastsette sine leveringsvilkår.

Selv om håndheving av abonnementsvilkårene ikke innebærer at kommunen opptrer som myndighet, gjelder likevel de ulovfestede kravene til god forvaltningsskikk og forsvarlig saksbehandling.

Utgaven fra 2017 er noe revidert fra utgaven fra 2008, som igjen bygget på det tidligere «Normalreglementet for sanitæranlegg».

Administrative og tekniske bestemmelser er publisert i to separate hefter. Norsk Vann har, sammen med KS, gitt økonomisk støtte til Kommuneforlaget, slik at de administrative bestemmelsene er fritt tilgjengelig i elektronisk utgave.

De tekniske bestemmelsene kan bestilles fra Kommuneforlaget, se nærmere omtale og bestillingsside:

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp vil være et godt grunnlag for kommunene til å kunne revidere sine abonnementsvilkår. Kommunene bør sende abonnementsvilkårene på høring til berørte organisasjoner som representerer abonnentene, i tråd med den prosessen som blir fulgt i forbindelse med vedtakelse av forskrifter. På denne måten sikrer kommunene at alle berørte parter får mulighet til å uttale seg. Abonnementsvilkårene bør deretter formelt forankres i et kommunestyrevedtak og kunngjøres ovenfor abonnentene ved oppslag i pressen, publisering på kommunens internettsider og/eller ved at abonnentene tilskrives om vedtakelsen på annen måte.

De fleste kommuner vedtar standard abonnementsvilkår som er utgitt av Kommuneforlaget, eventuelt med lokale tillegg. Mange store kommuner har imidlertid utarbeidet sine egne lokale vilkår.

Gyldigheten av abonnementsavtaler etter forbrukerrettighetsdirektivet, EU-domstolen 03.02.2021