Velg en side

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til endringer i plan- og bygningsloven. Du kan lese departementets utredning i Prop 125 L (2021-2022) som er en oppfølging av deres høringsforslag fra 2020 som bygger på Overvannsutvalget utredning i NOU 2015:16. Lovendringene trer i kraft fra 1. januar 2024. KDD har vedtatt endringer i TEK17 og SAK 10 som trer i kraft fra samme tidspunkt. Se omtalen på dibk.no.

Endringene gir blant annet kommunene hjemmel for å kunne kreve at private gjør tiltak for å håndtere overvann, både ved nybygging og på eiendommer som er helt eller delvis utbygde. I tillegg utvides opparbeidelsesplikten til å omfatte åpne overvannsanlegg, så langt de er vist i plan og dimensjonen på avløpsledninger som kan kreves utvides til 600 mm.