Velg en side

Etablering av vann- og avløpsverk

Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71, der byggesaksdelen trådte i kraft først 1. juli 2010 har stor betydning for planlegging og utbygging av vann- og avløpsanlegg i de respektive kommuner. Loven har også regler om opparbeidelsesplikt for infrastruktur som vann og avløp, og bestemmelser om plikt til å knytte seg til kommunalt ledningsnett, noe som er viktig for å kunne ta stilling til kretsen av gebyrpliktige, etter lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, som kommunen vil kunne kreve inn tilknytnings- og årsgebyrer fra.

Det har etter hvert blitt avsagt en god del dommer i tilknytning til spørsmålene om kommunens adgang til å innkreve tilknytnings- og årsgebyrer for vann og avløp, og i boken gjennomgås disse sammen med selve gebyrinnkrevingsregelverket.

Boken tar opp ulike finansieringsformer for kommunale og private vann- og avløpsanlegg samt aktuelle organisasjonsformer sett i forhold til spørsmålet om adgangen til å tildele enerett iht. regelverket om offentlige anskaffelser uten å måtte lyse ut de aktuelle oppdrag på anbud.

En vann- og avløpsvirksomhet vil ofte ha behov for å erverve grunn til sine behandlingsanlegg, og til å legge ledningstraseer til og fra disse anleggene. Det er derfor inntatt et eget kapittel i boken om frivillige avtaler med grunneiere om rett til slike anlegg, samt fremgangsmåten der det ikke lykkes å nå frem til enighet og det i stedet blir nødvendig å ekspropriere slike rettigheter, herunder behov for klausulering av nedbørfelt for sikring av drikkevannskilder.

En særlig problemstilling er knyttet til anleggelse av VA-ledninger i vei, og reglene om dette i veglova er også viet noe plass i boken. Dette som følge av at det i de senere år har vært en omfattende rettspraksis i tilknytning til veimyndighetenes adgang til å regulere ledningseiernes plassering i grøften, og kostnadsfordelingen ved nødvendige flyttetiltak ved endringer av veitrasé.

Du kan også laste ned Etanblering av vann- og avløpsrett her. (pdf, 1,9 Mb)