Velg en side

I en dom fra august tok Drammen tingrett stilling til eierskapet til en omstridt vannledning. Ut fra en helhetsvurdering fant retten ikke at det forelå tilstrekkelig tungtveiende momenter som kunne begrunne at ledningen var kommunal. Eierne ble følgelig dømt til å betale påløpte kostnader til å utbedre en lekkasje på vannledningen.