Velg en side

Utbetring avløp

Her finn du informasjonsfalder og brevmalar som kommunen kan bruke når abonnentane må utbetre avløpsleidningen sin.

Kommunen kan velje å varsle pålegg og tvangsmulkt i same brevet eller varsle tvangsmulkt i brevet der pålegget blir kunngjort. Miljødirektoratet skriv i rettleiinga M-832/2017, bruk av tvangsmulkt:

Det kan ofte være hensiktsmessig når det treffes vedtak om å gjennomføre plikter samtidig å gjøre oppmerksom på den adgangen forurensningsmyndighetene har til å treffe vedtak om tvangsmulkt dersom pålegg eller forbud ikke etterleves.

For at praksisen skal bli mest mogleg lik, har vi valt å følgje ordninga etter plan- og bygningslova (pålegg og sanksjonar blir varsla i same brevet) også for saker som skal behandlast etter forureiningslova.

Vedlegg: