Velg en side

Vann- og avløpsgebyr

Gitt med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanleggslova § 5

«Kommunen fastset i forskrift storleiken på gebyra i kommunen og gjev nærare reglar om gjennomføring av gebyrvedtaket og innkrevjing av gebyra.»

og forurensningsforskriften § 16-1 annet ledd, første punktum

«Kommunen fastsetter i forskrift regler for beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyrene, samt gebyrenes størrelse, innenfor rammene av denne forskriften.»