Velg en side

NOUer

Relevante utredninger fra offentlige utvalg med forslag til lovtekst. Det aktuelle fagdepartementet nedsetter gjerne et offentlig utvalg når det skal gjøres et større lovarbeid. Utvalget består av personer med spesialkompetanse på området. Utredningene er ofte omfattende med en grundig gjennomgang av gjeldende rett.

Proposisjoner

Her finner du det aktuelle departementets gjennomgang av det offentlige utvalges forslag til lovtekst. Proposisjonen inneholder også høringsutalelser og departementets merknader. Proposisjonene må godkjennes i statsråd før de oversendes Stortinget for videre behandling. Etter 1. oktober 2009 ble Odelstinget og Lagtinget i Stortinget avviklet og navnet på proposisjonene endret fra Ot.prp. til Prop. L (lovvedtak) eller Prop. LS (lovvedtak og storingsvedtak)

Innstillinger

Lovforslagene blir først lagt frem for Stortinget og deretter sendt til den aktuelle fagkomiteen for behandling. Komiteen avgir sin innstilling, Innstilling L (tidligere Innst.O), før lovene vedtas av Stortinget i plenum, normalt i to omganger med minst tre dagers mellomrom.