Velg en side

Stortinget har vedtatt lovforslaget fra Olje- og energidepartementet om en ny bestemmelse i vannressursloven om aktsomhetsplikt og forvalteransvar for grunnvannstiltak. I vår høringsuttalelse pekte Norsk Vann på at den angitte aktsomhetsnormen ikke må praktiseres for strengt for lekkasjer av grunnvann inn i og ut fra vann- og avløpsledninger.

Det innføres krav om meldeplikt ved uttak over 100 m3/døgn for å sikre vassdragsmyndighetens kjennskap til de største grunnvannsuttakene, og for at vassdragsmyndigheten kan gjøre en vurdering av konsesjonsplikten for disse. Grunneiere vil fortsatt kunne ta ut grunnvann til eget bruk uten konsesjon. Konsesjonsplikten for andre uttak «mykes opp» og skal etter de nye bestemmelsene følge samme system som ved konsesjonsbehandling av vassdragstiltak.

Les mer om lovendringen i Prop 97 L (2016-2017). Endringen trer i kraft fra 1. januar 2018.

Slik ser de nye bestemmelsene i vannressursloven ut:

§ 43 a. (forvalteransvar og aktsomhetsplikt)
Enhver skal opptre aktsomt for å unngå at grunnvann påvirkes til skade eller ulempe for allmenne eller private interesser.
Grunnvannstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. Denne plikten gjelder så langt den kan oppfylles uten uforholdsmessig utgift eller ulempe. Vassdragsmyndigheten kan ved forskrift fastsette nærmere regler om planlegging, gjennomføring og drift av bestemte typer grunnvannstiltak.
Grunnvannstiltak skal fylle alle krav som med rimelighet kan stilles til sikring mot fare for mennesker, miljø eller eiendom.

§ 45. (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak)
Ingen må iverksette grunnvannstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser uten konsesjon fra vassdragsmyndigheten. §§ 23 til 29 gjelder tilsvarende.
Vassdragsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette om et grunnvannstiltak trenger konsesjon etter første ledd. Vassdragsmyndigheten skal treffe enkeltvedtak etter første punktum dersom tiltakshaveren, berørt fagmyndighet eller andre med rettslig interesse begjærer det. Vassdragsmyndigheten kan forby iverksetting før avgjørelsen er truffet. Klage over vedtak om at tiltaket må ha konsesjon, kan ikke gis oppsettende virkning. Regelen i § 27 gjelder tilsvarende.
Grunnvannsuttak over 100 kubikkmeter per døgn skal meldes til vassdragsmyndigheten, som skal vurdere om uttaket krever konsesjon etter første ledd. Det samme gjelder hvor flere grunnvannsuttak som naturlig må sees under ett, overstiger 100 kubikkmeter per døgn.
En grunneier kan uten konsesjon ta ut grunnvann til husholdning og husdyr på eiendommen.