Velg en side

Konkurranseutsetting

Lov av 01.01.2017 om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter er endret fra 01.01.2018. Du finner informasjon om det nye regelverket herDepartementet er i gang med å utarbeide veiledning til regelverket. En del veiledningstekster er allerede lagt ut på departementets hjemmesider for offentlige anskaffelser. Flere veiledningstekster vil bli lagt ut fortløpende.

Den nye forsyningsforskriften gjelder kommuner og selskap som leverer vanntjenester, inkludert de som leverer avløpstjenester sammen med vanntjenestene. Den omfatter imidlertid ikke selskap som utelukkende leverer avløpstjenester. Forskriftens del I gjelder anskaffelser over 100 000 kroner. Det er ingen kunngjøringsplikt og heller ingen krav til fremgangsmåten for anskaffelser under EØS- terskelverdiene (3,5 mill. kroner for vare- og tjenestekontrakter og 44 mill. kroner for bygge- og anleggskontrakter), men lovkravene om å sikre konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet gjelder også for disse anskaffelsene. Forskriftens del II gjelder kontrakter med en anslått verdi lik eller over EØS-terskelverdiene. Slike anskaffelser skal normalt skje ved åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling etter kunngjøring eller konkurransepreget dialog. Der det bare er en bestemt leverandør som kan levere ytelsen kan anskaffelsen gjøres uten konkurranse. Det samme gjelder der det ikke er mulig å gjennomføre konkurranse. Det åpnes for unntak fra forskriftsbestemmelsene ved samarbeid i offentlig sektor gjennom utvidet egenregi, samarbeidsavtaler om offentlige oppgaver og tildeling av enerett. Bestemmelsene i forsyningsforskriften er blitt mer harmonisert med bestemmelsene i anskaffelsesforskriften.

Innholdet kapittelet om konkurranseutsetting i Vann- og avløpsrett baserer seg på det tidligere regelverket. Dette var først og fremst lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser som blant annet fastslår de grunnleggende krav til anskaffelsene som skjer i regi av det offentlige. Loven fastslår de grunnleggende krav til anskaffelsene som skjer i regi av det offentlige. Anskaffelsene skal så langt som mulig være basert på konkurranse, og utvelgelsen av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Loven gir leverandører som føler seg tilsidesatt mulighet til å reise søksmål for norske domstoler for å få dette nærmere vurdert. Det gis også egne regler om et særskilt tvisteløsningsorgan, Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i lovens § 7 a. Det har etter hvert utviklet seg en rikholdig praksis på området etter at dette organet nå har vært i virksomhet i flere år.

I medhold av loven er det gitt to sentrale forskrifter. Det er Forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser og Forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester). Disse er heretter forkortet hhv. med forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøp i forsyningssektorene eller forsyningsforskriften.

Mens kommunale vann- og avløpsverk tidligere kunne benytte forsyningsforskriften, med den fleksibilitet denne forskriften gir, er det med virkning fra 20. oktober 2005 bestemt av Moderniseringsdepartementet at disse må benytte anskaffelsesforskriften.

Det er kun vann- og avløpsverk organisert i egne rettssubjekter som AS, IKS eller lignende som kan benytte forsyningsforskriften.

Du kan også laste ned hele teksten her (pdf, 1,1 Mb).