Velg en side

Konkurranseutsetting

Gjeldende regelverk på dette området i dag er først og fremst lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser som blant annet fastslår de grunnleggende krav til anskaffelsene som skjer i regi av det offentlige. Anskaffelsene skal så langt som mulig være basert på konkurranse, og utvelgelsen av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Loven gir leverandører som føler seg tilsidesatt mulighet til å reise søksmål for norske domstoler for å få dette nærmere vurdert. Det gis også egne regler om et særskilt tvisteløsningsorgan, Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i lovens § 7 a. Det har etter hvert utviklet seg en rikholdig praksis på området etter at dette organet nå har vært i virksomhet i flere år.

I medhold av loven er det gitt to sentrale forskrifter. Det er Forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser og Forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester). Disse er heretter forkortet hhv. med forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøp i forsyningssektorene eller forsyningsforskriften.

Mens kommunale vann- og avløpsverk tidligere kunne benytte forsyningsforskriften, med den fleksibilitet denne forskriften gir, er det med virkning fra 20. oktober 2005 bestemt av Moderniseringsdepartementet at disse må benytte anskaffelsesforskriften.

Det er kun vann- og avløpsverk organisert i egne rettssubjekter som AS, IKS eller lignende som kan benytte forsyningsforskriften.

Du kan også laste ned hele teksten her (pdf, 1,1 Mb).