Velg en side

EU-domstolen har avsagt en ny dom om fortolkningen av vanndirektivet. Dommen handler om tillatelser til tiltak som kan medføre midlertidig, kortsiktig påvirkning av vannkvaliteten.

Domstolen konkluderte med at når medlemsstatene vurderer om et tiltak er forenlig med målet om å hindre forringelse av vannkvaliteten etter artikkel 4, må de også ta hensyn til midlertidige kortsiktige effekter for vannkvaliteten, med mindre det er åpenbart at slike effekter bare har liten effekt på tilstanden til den aktuelle vannforekomsten, og at de ikke fører til «forringelse» av tilstanden. Tiltak som kan føre til en slik forringelse, kan bare godkjennes, dersom kravene i vanndirektivet artikkel 4 nr. 7 (vannforskriften § 11) er oppfylt, selv om forringelsen er av midlertidig karakter.

Les om den norske implementeringen av vanndirektivet i vannforskriften på Vannportalen.