Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og distriktsdepartementet til endringer i plan- og bygningsloven i Prop 125 L (2021-2022). Lovendringene trer i kraft fra 1. januar 2024. Endringene gir blant annet kommunene hjemler for å kunne kreve at private gjør...