Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til endringer i plan- og bygningsloven. Du kan lese departementets utredning i Prop 125 L (2021-2022) som er en oppfølging av deres høringsforslag fra 2020 som bygger på Overvannsutvalget...