Velg en side
Vann og avløpsrett

Lærebok

Er du blant dem som kommer hit for å kikke nærmere på boka Vann- og avløpsrett av Guttorm Jakobsen, så finner du den ved å klikke på bildet over.
standardbrev

Standardbrev

Disse sidene inneholder en rekke standardbrev som du kan bruke som mal for egne brev du sender ut til kommunens innbyggere.

Selvkostveiledning

Du finner også Norsk Vanns veiledning for praktisering av selvkost på disse sidene.

va-jus er en juridisk rådgivingstjeneste for medlemmer av

Norsk Vann logo

Kan ikke fradragsføre mva. i erstatningssaker

En nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett får som konsekvens at kommuner ikke kan fradragsføre mva. for reparasjoner utført av huseiere. Det er med andre ord ikke anledning til å be om at fakturaen fra den som har reparert en skade skal stiles i kommunens navn...

Ledningsregistreringsforskriften er fastsatt

Krav til innmåling og dokumentasjon av ledninger i grunnen, sjø og vassdrag mv. (ledningsregistreringsforskriften) ble fastsatt 18.12.2020 og vil tre i kraft juli 2021 samtidig med plan- og bygningsloven § 2-3. Reglene om tilbakerapportering og om betaling for...

Veiledere til miljøinformasjonsloven

Klima- og miljødepartementet har utgitt en veileder til miljøinformasjonsloven. Du finner veilederen for både den som ha og den som skal gi informasjon på regjeringen.no.

Veileder til selvkostforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt en ny veileder til selvkostforskriften som trådte i kraft fra nyttår. Forskriften med tilhørende veileder utdyper prinsippene som er fastsatt i kommuneloven § 15-1 om beregning...

Vann- og avløpsjuskonferanse

Vi ser fram til å møte dere på den aller første juskonferansen i Norsk Vanns regi. Program og påmeldingsskjema finner du på norskvann.no. Mellom foredragene blir det pauser fra Norsk Vanns sofakrok med foredragsholdere, advokat Guttorm Jakobsen og Norsk Vanns...

På vei mot en vanntjenestelov

Miljødirektoratet har sendt ut forslag til ni nye bestemmelser i vass- og avløpsanleggslova, blant annet om forholdet mellom kommunen som leverandør av vanntjenester og deres abonnenter. Forslaget er identisk med det direktoratet spilte inn til Klima- og...

Inndrivelse av tvangsmulkt

Det har vært vanskelig å følge opp status i saker om inndrivelse av tvangsmulkt, etter at kommunen har oversendt kravet til Statens innkrevingssentral (SI). Tvangsmulkt er et virkemiddel for å oppnå at mottakeren følger opp plikter i tråd med regelverket. For kommuner...

Liten økning i EØS-terskelverdiene for offentlige anskaffelser

EØS-terskelverdiene justeres hvert annet år. Gjennom endringsforskrift om justerte EØS-terskelverdier, som trådte i kraft 13. februar 2020, fikk EØS-terskelverdiene en liten økning:   Terskelverdi for kjøp av varer og tjenester for kommuner, fylkeskommuner og...

Krav om at abonnenter legger om eller utbedrer sin avløpsledning

Det ligger en ny artikkel under tematisk utdypning som går gjennom regelverket og gir nyttige råd om hvordan kommuner bør saksbehandle krav til abonnenter om å utbedre eller legge om sine stikkledninger for avløp.

Savner du svar?

Det har vært en feil i koblingen mellom nettsiden og Outlook, slik at spørsmål ikke har kommet frem og blitt besvart. Dersom du jobber hos en av våre andelseiere og venter på svar på et spørsmål, håper jeg du har anledning til å stille spørsmålet på nytt. Vi gjør også...

Retningslinjer for klimatilpasning

Regjeringen har vedtatt statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Praktisk sett er retningslinjene tatt inn som en utvidelse av retningslinjene for klima og energi.

Veiledning for reguleringsplanlegging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt en veiledning for reguleringsplanlegging. Følgende avsnitt er særlig relevante for vann og avløp: 4.6.5 Drikkevann Drikkevann bør sikres i reguleringsplan med arealformålet drikkevann. Arealformålet brukes for å...

Veiledning til forsyningsforskriften

Nærings- og fiskeridepartementet har publisert en veiledning til forsyningsforskriften. Veiledningen inneholder følgende illustrasjon som viser når forsyningsforskriften kommer til anvendelse på kontrakter som har tett sammenheng med forsyning av drikkevann.

Statens innkrevingssentral ender sine rutiner for inndrivelse av tvangsmulkt

Når kommuner har oversendt krav til Statens innkrevingssentral (SI) for inndrivelse av tvangsmulkt, er det i dag vanskelig å følge status i saken. SI er nå i ferd med å få på plass en mer moderne arbeidsform, som vil gjøre arbeidet enklere både for kommunene og SI....

Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye terskelverdier for offentlige anskaffelser. Forskrift om endring i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften, konsesjonskontraktforskriften, forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser, forskrift om lønns- og...

Endringer i ledningsforskriften iverksettes 1. januar

For å gjøre det enkelte og billigere å bygge bredbåndsnett og strømnett foreslo Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og olje- og energidepartementet 6. juni i år å endre ledningsforskriften (forskrift til vegloven § 32). Endringene trer i...

Fra 1. juli må avledning av overvann være sikret før kommunen godkjenner oppføring av bygning

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. Med unntak av ny § 2-3 (Opplysninger om infrastruktur i grunnen), trådte endringene i kraft fra 1. juli. Samtidig trer endringene i...

Ny byggteknisk forskrift (TEK 17) trer i kraft 1. juli

Kommunal - og moderniseringsdepartementet fastsatte 19. juni ny byggteknisk forskrift (TEK 17) med ikrafttredelse 1. juli. Forskriftsteksten er blitt justert i tråd med Norsk Vanns høringsuttalelse på enkelte punkter, mens det meste fra høringsutkastet er opprettholdt...

Stortinget har vedtatt endringer om grunnvann

Stortinget har vedtatt lovforslaget fra Olje- og energidepartementet om en ny bestemmelse i vannressursloven om aktsomhetsplikt og forvalteransvar for grunnvannstiltak. I vår høringsuttalelse pekte Norsk Vann på at den angitte aktsomhetsnormen ikke må praktiseres for...

Fradragsnekt på på vann- og avløpsanlegg

Skattedirektoratet har publisert et fellesskriv til skattekontorene 8. mai 2017 om merverdiavgiftsloven § 2-3 femte ledd om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg. Etter merverdiavgiftsloven § 2-3 femte ledd kan utbyggere som utenfor næring...

Departementet følger ikke opp kravet om ferdigmelding

Norsk Vann var svært positive til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om å ta inn en ny setning i byggesaksforskriften § 8-1 fjerde ledd som ble sendt på høring 5. juli 2016. Forslaget samsvarte med den praksisen en del kommuner allerede følger: Der...

Ny drikkevannsforskrift trådte i kraft 1. januar 2017

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 20 desember 2016 ny forskrift om vannforsyning og drikkevann som skal gjelde fra 1. januar 2017. Se omtale hos Mattilsynet.

Fra nyttår kan kommunal forsyningssektor igjen benytte forsyningsforskriften

Det er nå bestemt at det nye regelverket for anskaffelser trer i kraft fra nyttår. Ny lov og nye forskrifter ble vedtatt i sommer, du finner informasjon om det nye regelverket her. Departementet er i gang med å utarbeide veiledning til regelverket. En del...

Rettskraftig dom om ansvar etter tilbakeslag

I en dom av 2. juni i år (lb-2015-52345) behandlet Borgarting lagmannsrett krav om erstatning etter tilbakeslag fra en kommunal avløpsledning. Lagmannsretten kom til at tilbakeslaget skyldes ekstra kraftig nedbør og at det ikke forelå uaktsomme forhold hos kommunen....

Rettskraftig dom om gyldigheten av vedtak om å tilbakekalle utslippstillatelser

Høyesterett har avvist anken over dommen hvor Frostating lagmannsrett opprettholdt Trondheim kommunes vedtak om å tilbakekalle utslippstillatelser for to hytter av hensyn til sikkert drikkevann fra Jonsvatnet i Trondheim. I en dom avsagt 5. juli i år oppretthold...

Gebyr var ikke fullstendig foreldet og delvis sikret med legalpant

I en dom fra 08.03.2016 tok Borgarting lagmannsrett stilling til om vilkårene for tvangssalg var til stede. Foreldelsesfristens utgangspunkt for kravet om gebyr for merforbruk av vann og avløp, regnes fra 31. desember i det året vannet er forbrukt. Siden merforbruket...

Dom i Ålesund

Ålesund ble saksøkt for kostnader knyttet til utbedring av avløpsanlegg i klausulert område. Saken gjaldt pålegg gitt etter forurensningsforskriften, der saksøker mente at pålegg skyldtes hensyn til drikkevannskilden. Ålesund kommune ble frifunnet. Les dommen...

Endringer i byggesaksforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har endret forskrift om byggesak Endringene gjelder bl.a.: Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak (§ 5-4) Vedtak om å frata ansvarsrett (§ 6-9) Krav til utdanning og praksis for foretakets faglige ledelse...

Justert gebyr for godkjenning/endringsgodkjenning av vannforsyningssystem

Vedlegg 1 til forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet er endret fra 01.01.2016. Kapittel II. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. § 5 Godkjenning av vannforsyningssystem (enkel) 11 750 Godkjenning av...

Veileder for graving i kommunale veger

Vegforum for byer og tettsteder (VBT) har gjennomført et krevende arbeid med å utarbeide en veileder for ledninger i kommunale veier. Veilederen bygger på bestemmelsene i Veglovens §32 med tilhørende forskrift og er laget med sikte på å kunne brukes i alle landets...

Drammen tingrett mente vannledning var privat

I en dom fra august tok Drammen tingrett stilling til eierskapet til en omstridt vannledning. Ut fra en helhetsvurdering fant retten ikke at det forelå tilstrekkelig tungtveiende momenter som kunne begrunne at ledningen var kommunal. Eierne ble følgelig dømt til å...

Byggetillatelse kan ikke gis før vann og avløp er sikret

Enkelte kommuner gir byggetillatelser eller tillatelser til å fradele eiendom, uten at det er klart om det er tilgang til tilstrekkelig hygienisk betryggende drikkevann eller bortledning av avløpsvann. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i en avgjørelse 3. juni 2015...

Veileder til damsikkerhetsforskriften – Sikringstiltak ved vassdragsanlegg

NVE har utgitt en veileder til damsikkerhetsforskriften. Målet er å hjelpe eiere, drivere og andre som utfører arbeid med vassdragsanlegg med å forebygge ulykker, og ivareta sikkerheten rundt vassdragsanlegg. Veileder for sikringstiltak ved vassdragsanlegg gir en...

Høyesterett behandler ikke Hias-dommen

I mars 2012 hadde Hias IKS et ukontrollert utslipp av over 30 000 kubikkmeter avløpsvann fra et overløp i en kum foran renseanlegget. Overløpet skyldtes en teknisk svikt ved en trykkmåler, som førte til at inntaksluken lukket seg delvis. Dette ble ikke fanget opp av...

Dimensjoner av lave fyllingsdammer – ny forvaltningspraksis

NVE mener noen av kravene i damsikkerhetsforskriften kan medføre urimelige proporsjoner for lave fyllingsdammer.  De har derfor utarbeidet et notat om sin forvaltningspraksis for lave dammer i konsekvensklasene 3 og 4.  Notatet fra NVE er et tillegg til «Veileder for...

Endringer i plandelen av plan- og bygningsloven

K0mmunal- og moderniseringsdepartementet gir i Rundskriv H 2/15 en oversikt over endringene i plandelen av plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1 januar 2015. Endringene omhandler: Opphevelse av femårsregelen for reguleringsplaner fremmet med bakgrunn i private...

Endringer i arbeidsmiljøforskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet har endret forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og forskrift om tiltaks- og grenseverdier.  Endringen i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning innebærer blant annet nytt krav i § 7-1 siste ledd om både...

Justert gebyr for godkjenning/endringsgodkjenning av vannforsyningssystem

Vedlegg 1 til forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet er endret fra 01.01.2015. Kapittel II. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. § 5 Godkjenning av vannforsyningssystem (enkel) 11 530 Godkjenning av...

Overvann er tatt inn på miljøkommune.no

Miljøkommune.no har publisert en egen temaoversikt for overvann for kommunene.

Endringer i geodataforskriften

Endringen i geodataforskriften innebærer utdypende dataspesifikasjoner for 34 tema som er omfattet av EUs INSPIRE-direktiv om europeisk infrastruktur for geografisk informasjon. Endringen får ingen umiddelbare konsekvenser for vannbransjen, så lenge det nasjonale...

Vann, avløp og nye rettsregler 2014

Vannbransjens jus-konferanse siste onsdag og torsdag i november er den årlige møteplassen for å lære hvordan kommunene og de øvrige aktørene i vannbransjen skal forholde seg til mylderet av lover, forskrifter, rettspraksis og myndigheter. Du finner program og...

Kommunale bedrifter kan fritas fra eiendomsskatt

I en vurdering som advokatfirmaet Deloitte har gjort for KS Bedrift skriver advokatfirmaet at bedrifter som ikke drives etter profitt-motiv vil kunne fritas fra eiendomsskatt, uten at det er ulovlig offentlig støtte.  I vurderingen som Deloitte har gjort for KS...

Veileder for klassifisering av vassdragsanlegg

NVE har utarbeidet en veileder for klassifisering av vassdragsanlegg knyttet til damsikkerhetsforskriften. I NVE sin nye veiledning til damsikkerhetsforskriften får du utfyllende forklaringer og anbefalinger til bestemmelsene i kapittel 4 (Klassifisering)  og...

Ny avklaring om erstatningsansvar etter tilbakeslag av avløpsvann

I en enstemmig dom av 24 juni 2014 slo Høyesterett fast at en kommune kunne holdes ansvarlig på ulovfestet objektivt grunnlag etter at en stor stein hadde kommet inn i et lukket kloakksystem og blokkert stikkledningen til en bolig slik at kloakken slo tilbake gjennom...

Høyesterett har fortolket NS 8406:2009

Arendal kommune inngikk en kontrakt om sanering av vann- og avløpsanlegg basert på NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt». Kontraktssummen besto av en rekke poster med regulerbare mengder, som skulle gjøres opp etter avtalte enhetspriser....

Vass- og kloakkavgiftslova gjaldt også i Sverige

Høyesterett har i en ny dom av 29.04.2014 HR 2014 841 slått fast at den tidligere lov om kommunale vass- og kloakkavgifter gjaldt da Nordby shopping i Sverige knyttet seg til kommunalt vann fra Halden. Et mindretall på to dommere var ikke enige i dette, men mente den...

Forskrift til vegloven § 32

Samferdselsdepartementet har fastsatt forskrift til § 32 i vegloven om ledninger i offentlig veg. Samtidig har departementet utgitt en veileder for ledninger i riksveg og bedt KS utgi en veileder for kommunal og fylkeskommunal veg. Samferdselsdepartementet  fastsatte...

Tilknytningsgebyret kan graderes etter boligens areal

I en uttalelse av 05.03.2014 fant Sivilombudsmannen at det er adgang til å gradere tilknytningsgebyret etter boligens areal.  Avslutningsvis viser Sivilombudsmannen til at Miljødepartementet har uttalt at det ikke er grunnlag for å mene at tilknytning til en eiendom...

Tillegg til retningslinjer om flomberegninger

I NVEs notat fra 27.01.2014 utdyper direktoratet hvordan dameiere kan gjennomføre følsomhetsanalyser, og når det er aktuelt. I følge NVE gir følsomhetsanalyser et bedre bilde av hvor mye den potensielle usikkerheten i flomberegninger påvirker damsikkerheten....

Enighet om anskaffelsesdirektivene

Rådet for den europeiske union vedtok 11. februar 2014 tre nye direktiver for offentlige anskaffelser, og sluttet seg dermed til EU-parlamentets vedtak. Direktivene gjelder for konsesjonskontrakter, offentlige anskaffelser og offentlige kontrakter innenfor...

Ny veileder fra NVE

NVE har utarbeidet en ny veileder til damsikkerhetsforskriftens bestemmelser om melding til NVE om ulykke og uønsket hendelse. Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg setter i § 7-11 krav om innsending av melding om ulykke eller uønsket hendelse ved vassdragsanlegg...

Tømming av slammavskillere

Informasjonsfolderen om utkobling av slamavskillere er blitt oppdatert. Teksten om kommunens tømmeplikt var misvisende, fordi den viste til at eiere av slamavskillere som var tilknyttet offentlig nett selv var ansvarlig for tømming. Dette er nå korrigert....

Lansering av miljøkommune.no

Miljøvernmyndighetene lanserer nå nettstedet Miljøkommune.no, en samling med oppskrifter og råd som viser kommunene hvordan de kan behandle plan- og miljøsaker riktigere og raskere. Mer om nettstedet miljøkommune.no. Dette finner du på Miljøkommune.no - Oversikt over...

Endring av eierskap til stikkledninger i Stavanger

Stavanger kommune overtok eierskapet til stikkledninger ut av offentlig vei i 2012. Dette  er blitt positivt mottatt og bare 8 av ca 35 000 eiendomseiere reserverte seg mot overtakelsen.Et spørsmålet kommunen måtte ta stilling til, var om det måtte gjennomføres en...

Høyesterett mener kommunen har legalpant for utgifter til drift av avløpsanlegg

Nordre Land kommune overtok i 2010 ansvaret for drift og vedlikehold av et avløpsanlegg som tilhørte et hotell. Årsaken til overtakelsen var at hotellet over lengre tid ikke hadde overholdt driftskravene. Da hotellet senere ble tvangssolgt, ga ikke salget...

Informasjon om sikkerhet ved vassdragsanlegg

NVE har kommet med et  informasjonsskriv (1 - 2013) som retter seg mot personer med vassdragsteknisk ansvar og tilsynspersonell. Skrivet tar for seg regler i damsikkerhetsforskriften, pågående regelverksarbeid, NVEs planer for oppfølging av dameiere i 2013,...

Klageinstans for vedtak fra IKS

Sivilombudsmannen har fått innspill fra Kommunal- og regionaldepartementet som mener kommunen eller en særskilt oppnevnt interkommunal klagenemnd er rett klageinstans for vedtak som er truffet av daglig leder i et interkommunalt selskap. KRD mener kommunen eller en...

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Fra nyttår ble 47 av arbeidsmiljøforskriftene opphevet og erstattet av 6 nye. Oversikten over forskrifter til arbeidsmiljøloven på va-jus.no er oppdatert i tråd med dette. Endringen er omtalt nærmere på nettsiden til Arbeidstilsynet. De nye forskriftene innebærer ikke...

Oppdatert veiledning til byggereglene

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har lagt ut en oppdatert veiledning til byggteknisk forskrift (TEK 10) på sin nettside. Sammen med Gunnar Mosevoll fra Skien kommune og Anne Maria Pileberg fra VAV har Norsk Vann bidratt med innspill til oppdateringen til kapittel...

Ny veileder til damsikkerhetsforskriften

NVE har utgitt en ny veileder for planlegging og bygging av vassdragsanlegg. Veilederen utdyper bestemmelsene i damsikkerhetsforskriften §§ 5-1, 5-2, 6-1 og § 6-2 og gir uttrykk for den praksis som NVE vil følge i saksbehandlingen for å påse at kravene i forskriften...

Utsettelse av fristen for regionalt overvåkningsprogram

Fristen som er satt i vannforskriften § 18 for at det skal foreligge tilstrekkelige regionale programmer som gir en helhetlig overvåkning av tilstanden i vannforekomstene er endret til utgangen av 2013. Direktoratsgruppen (overvåkingsgruppen) for...

Miljøverdepartementet presiserer ny lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

I sitt  brev til Norsk Vann av_12_10_2012 presiserer Miljøverndepartementet definisjonene av vannanlegg og eigd av kommunar i den nye lovens § 1. Norsk Vann har i brev til Miljøverdepartementet av 29.06.2012 pekt på at syvende avsnitt i merknadene til § 1 i Prop. 136...

KRD utdyper vilkårene for tilknytningsplikt

I et brev til Fylkesmannen i Hedmark utdyper Kommmunal- og regionaldepartementet blant annet hva som ligger i begrepene nærliggende areal, uforholdsmessig stor kostnad og særlige hensyn og i hvilken grad  og eventuelt under hvilke forutsetninger kommunen kan kreve...

Strømledningseier dømt til å flytte ledninger

I dom avsagt i Borgarting lagmannsrett 30.04.2012 fant retten at Bærum kommunes vedtak om å pålegge Hafslund Nett AS å legge sitt distribusjonsnett i rør i bakken var gyldig. Bakgrunnen for pålegget var at kommunen skulle etablere...

VA-gebyrets faste ledd kan beregnes etter boligareal

En abonnent mente den måten Sandnes kommune beregnet VA-gebyr på var i strid med forurensingsforskriften § 16-4. Han fikk verken medhold hos Sivilombudsmannen, Jæren tingrett eller Gulating lagmannsrett. Nå har også...

Vern av drikkevannet foran byggesøkers behov

Frostating lagmannsrett påpekte at offentlige interesser, uttrykt gjennom politiske vedtak etter en omfattende planprosess, må gå foran personlige behov. I en dom av 16.08.2012 fikk Trondheim kommune medhold i sin strenge praktisering i forhold til å innvilge...

Norsk Vann gir partshjelp til Nordre Land kommune

Norsk Vann støtter Nordre Land kommune i deres påstand om at forurensningsloven § 25, jf. lov om kommunale vass- og kloakkavgifter og panteloven § 6-1 annet ledd bokstav c, hjemler kommunens krav om legalpant for utgifter de har hatt til drift og vedlikehold av...

Kloakkutslipp fra båter

Sommeren er her med båtlivets gleder. Sjøfartsdirektoratet har laget et informasjonsskriv om hvilke regler som gjelder for kloakkutslipp fra fritidsbåter.

Nye håndhevelsesregler for offentlige anskaffelser

Fra 1 juli vil nye regler for håndevelse av offentlige anskaffelser tre i kraft. Endringene i lov om offentlige anskafflser og i kommuneloven skjedde 27 mars i år. Dette er nå fulgt opp med endringer i forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift...

Er grøfter avløpsanlegg?

Christen Ræstad tenker litt høyt i forlengelsen av HR-dommen: Min oppsummering: 1. Det viktigste med dommen er at GRØFTER, dvs Åpne avløpsanlegg, inngår i definisjonen av avløpsanlegg. Støtte for dette i dommen: Pkt...

Huseiers ansvar etter politivedtektene

Ann Janette Hansen, jurist i Fredrikstad kommune, spør om politivedtektene burde vært tema i saken? Skadestedet er i Bjugn kommune, med vedtatte politivedtekter: ”§ 15. Fortau m.v. Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å...

Streng avgjørelse mot veieiere

Advokat Guttorm Jakobsen mener Høyesteretts dom av 24.05.2012 er streng mot alle veieiere, det være seg kommunale, fylkeskommunale, statlige eller private. Det forhold at overflatevann finner vei fra ovenforliggende terreng og inn på veien...

Ny høyesterettsdom om forurensingsloven § 24a

I en ny dom av 24.05.2012 konkluderte flertallet i Høyesterett med at veigrøft med ledning, rister og kummer er avløpsanlegg etter forurensningsloven § 24a, jf § 21. Sør-Trøndelag fylkeskommunen ble på denne bakgrunn...

Endringer i vannforskriften og forurensningsforskriften

Tre rettsakter hjemlet i vanndirektivet gjennomføres nå i norsk rett gjennom endringer i vannforskriften og forurensningsforskriften. Rettsaktene er: Direktiv 2008/105/EF om miljøkvalitetskrav innenfor vannpolitikken, som etablerer miljøkvalitetsstandarder for vann og...

Andelsvannverk ikke skattepliktig

Skatteklagenemnda har i sitt vedtak av 23.04.2012 konkludert med at det ikke foreligger skatteplikt for Flateby Vannverk. Nemda mener andelsvannverket er fritatt for skatteplikt, fordi det etter en helhetsvurdering ikke har "erverv til formål" og...