Velg en side

Miljødirektoratet som har justert kravene til utslipp av avløpsvann for både Gol og Hurdal kommuner, etter at kommunene klaget over vilkårene i vedtak om utslippstillatelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Les avgjørelsen for Gol kommune her.

Fra vedtaket:

 Miljødirektoratet tar klagen delvis til følge og gjør følgende endringer: 

 1. Kravet til rensing av BOF5 og KOFCR i tillatelsens punkt 3.2.3 endres til forurensningsforskriftens minimumskrav slik det er definert i forurensningsforskriften i § 14-2 første ledd, bokstav b. 
 2. Kravet til prøvetaking for total-fosfor, BOF5, KOFCR og total-nitrogen i tillatelsens punkt 3.2.3 endres. Det skal tas 24 ukeblandprøver og/eller 36 døgnblandprøver, herunder 
  • Total fosfor: 24 ukeblandprøver eller 36 døgnblandprøver per år 
  • Biologisk oksygenforbruk (BOF5): 36 døgnblandprøver per år. Minst 29 av 36 døgnblandprøver må overholde krav. 
  • Kjemisk oksygenforbruk (KOFcr): 36 døgnblandprøver per år. Minst 29 av 36 døgnblandprøver må overholde krav. 
  • Total nitrogen: 24 ukeblandprøver eller 36 døgnblandprøver per år. 
 3. Vi opphever vilkåret om å utrede behovet for nitrogenfjerning i tillatelsens kapittel 12. 

Les avgjørelsen for Hurdal kommune her.

Fra vedtaket:

 1. Kravet til prøvetaking for total-fosfor, BOF5, KOFCR og total nitrogen i tillatelsens punkt 3.2.3 endres til forurensningsforskriftens minimumskrav slik det er definert i forurensningsforskriften § 14-11. 
 2. Kravene til rensing av BOF5 og KOFCR i tillatelsens punkt 3.2.3 endres til forurensningsforskriftens minimumskrav slik det er definert i forurensningsforskriften § 14-2 første ledd bokstav b. Frist for å oppfylle kravet er 1. juni 2026. 
 3. Kravet i tillatelsens punkt 3.2.3 om maksimalt utslipp av fosfor fom. 1. januar 2026 endres fra 79 kg/ år til 100 kg /år. 
 4. Kravet i tillatelsens punkt 3.2.3 om utslippskrav for E. coli oppheves.