Velg en side

Høyesterett har i en ny dom av 29.04.2014 HR 2014 841 slått fast at den tidligere lov om kommunale vass- og kloakkavgifter gjaldt da Nordby shopping i Sverige knyttet seg til kommunalt vann fra Halden. Et mindretall på to dommere var ikke enige i dette, men mente den inngåtte avtalen med kommunen forpliktet kjøpesenteret til å betale tilknytningsavgift.

Høyesterett kom i likhet med Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett til at kjøpesenteret måtte betale gebyret på ti millioner kroner til kommunen.

Tvisten gjaldt kjøpesenterets forpliktelse til å betale tilknytningsgebyr til Halden kommune etter å ha knyttet seg til den kommunale vannledningen.

Nordby Shoppingcenter hadde i 2005 inngått en avtale om å hente vann fra Halden kommunes hovedledning i Sponvika. På dette tidspunktet hadde ikke kommunen tilknytningsgebyr. Kjøpesenteret la vannledning fra Nordby syd for Svinesund til Ringdalsfjorden, under fjorden og fram til Sponvika. Før kjøpesenteret koblet seg til det kommunale ledningen våren 2008 hadde kommunen innført tilknytningsgebyr, noe kjøpesenteret nektet å betale.

Halden tingrett ga vinteren 2012 kommunen medhold i kravet om tilknytningsgebyr, og dømte kjøpesenteret til å betale 9,9 millioner kroner i gebyr. I oktober 2013 kom Borgarting lagmannsrett også fram til at kjøpesenteret måtte betale gebyret.

Tre av de fem dommerne i Høyestrett mente at vass- og kloakkavgiftslova fra 1974 ikke stiller noen geografiske begrensninger til hvem som kan pålegges å betale gebyr, slik at loven også gjelder utenlandske brukere. Mindretallet mente at loven ikke kan brukes til å pålegge utenlandske brukere å betale gebyr, men at avtalen som forelå forpliktet kjøpesenteret til å betale gebyr på lik linje med kommunens norske abonnenter.