Velg en side

Separering

Her finner du informasjonsfolder og brevmaler som kommunen kan bruke når den ønsker å få abonnentene til å separere avløpsledningene.

Kommunen kan velge å varsle pålegg og tvangsmulkt i samme brev, eller varsle tvangsmulkt i brevet der pålegget vedtas. Klifs skriver i sin veileder M-832/2017, bruk av tvangsmulkt:

Det kan ofte være hensiktsmessig når det treffes vedtak om å gjennomføre plikter samtidig å gjøre oppmerksom på den adgangen forurensningsmyndighetene har til å treffe vedtak om tvangsmulkt dersom pålegg eller forbud ikke etterleves.

For å få en mest mulig enhetlig praksis, har vi valgt å følge ordningen etter plan- og bygningsloven (pålegg og sanksjoner varsles i samme brev) også for saker som behandles etter forurensningsloven.

Se god informasjon på nettsiden til Skien kommune.

Vedlegg: