Velg en side

I sitt svar på Klima- og miljødepartementets oppdrag om å utrede og vurdere overvannsgebyr foreslår direktoratet et nytt gebyr som hjemles i en ny § 3a i vass- og avløpsanleggslova og utdypes kapittel 16A i forurensningsforskriften. Se utkast til høringsforslag.

For å kunne kreve inn overvannsgebyr må kommunen utarbeide en plan for overvannshåndtering for hvert tettsted. En slik plan må omfatte alle etablerte og planlagte kommunale overvannsanlegg og inneholde en vurdering av nytte og kostnader ved de kommunale anleggene som planlegges. Beregningsgrunnlaget for selvkost skal være kommunens anlegg som ligger i plan for overvann og eventuelle eksisterende anlegg som ligger i områder uten plan.

Miljødirektoratet foreslår videre at kommunen kan unnta eiendommer som etablerer fellesanlegg for overvann på egen eiendom fra den variable delen av gebyret. Eier av vei som er tilrettelagt og etablert som et fellesanlegg for overvann, vil dermed kunne få unntak fra den variable gebyrdelen. Det samme vil gjelde eier av parker og plasser. 

Direktoratet foreslår også at kommunene skal kunne bruke overvannsgebyret til å finansiere tilskudd til etablering av lokale tiltak som avlaster kommunale overvannsanlegg. Dette forutsetter at tiltakene fremgår i plan for overvann og er definert i planen som kostnadseffektive. 

Forslaget skal nå vurderes av Klima- og miljødepartementet, før det eventuelt sendes på høring.