Velg en side

Utkopling slamskiljar

Her finn du informasjonsfaldar og brevmalar som kommunen kan bruke når abonnentane må kople ut slamskiljaren sin.

Kommunen kan velje å varsle pålegg og tvangsmulkt i same brevet, eller varsle tvangsmulkt i brevet der pålegget blir vedteke. Miljødirektoratet skriv i rettleiinga M-832/2017, bruk av tvangsmulkt:

Det kan ofte være hensiktsmessig når det treffes vedtak om å gjennomføre plikter samtidig å gjøre oppmerksom på den adgangen forurensningsmyndighetene har til å treffe vedtak om tvangsmulkt dersom pålegg eller forbud ikke etterleves.

For å få ein mest mogleg lik praksis har vi valt å følgje ordninga etter plan- og bygningslova (pålegg og sanksjonar blir varsla i same brevet) også for saker som blir behandla etter forureiningslova.

Vedlegg: