Velg en side

Endringen i geodataforskriften innebærer utdypende dataspesifikasjoner for 34 tema som er omfattet av EUs INSPIRE-direktiv om europeisk infrastruktur for geografisk informasjon. Endringen får ingen umiddelbare konsekvenser for vannbransjen, så lenge det nasjonale regleverket for innsamling og formidling av geodata for vann- og avløpsledninger ikke er nærmere avklart.

Geodataloven pålegger offentlige myndigheter å dele geodata, og samarbeide om den geografiske infrastrukturen. Myndighetene skal opprette og drive et nettverk av elektroniske tjenester for blant annet søking, visning og nedlasting av geodata. Tjenestene skal være tilgjengelige for allmennheten.

Geodataforskriften gir detaljerte regler om hvordan offentlige etater skal organisere sine internettjenester for å kunne gi effektiv tilgang til geografisk informasjon. Forskriften gjelder bare der kommunen etter annet lovverk har plikt til å samle eller formidle geodata.

Loven og forskriften gjennomfører EUs INSPIRE-direktiv som har som målsetting å etablere en europeisk infrastruktur for geografisk informasjon. Norge deltar i dette arbeidet som et ledd i EØS-samarbeidet.

Endringen innebærer at det nå er fastsatt utdypende dataspesifikasjoner for alle 34 tema som er omfattet av INSPIRE. Dette handler blant annet om veier, adresser, bygninger, vassdrag, geologi, produksjons- og industrianlegg, meteorologiske og geografiske forhold, havområder, habitater, biotoper og energiressurser. For vann- og avløpsledninger er dette foreløpig ikke avklart. Den praktiske gjennomføringen skjer etappevis fram mot 2023.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver på sin hjemmeside «felles regler for dataharmonisering er nødvendig for å kunne dele og utveksle offentlige geodata på en effektiv måte. Med den oppdaterte forskriften vil det bli enklere for offentlige etater å tilrettelegge og dele mer geografisk informasjon.»

Endringen er publisert i Norsk Lovtidend. Nærmere informasjon om dataspesifikasjonene finnes på nettsidene til Kartverket.