Velg en side

Vannlekkasje

Her finner informasjonsfolder og brevmaler som kommunen kan bruke når det er behov for å følge opp vannlekkasjer hos en abonnent. Brevene bruker plan- og bygningsloven § 31-3 annet ledd som hjemmel for pålegg. For å kunne pålegge istandsetting av en vannledning med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-3 må kommunen først konstatere at vannlekkasjen medfører en fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø. NB – denne hjemmelen er fra 01.01.2023 «flyttet» til § 31-7, jf. § 31-1. I Vann- og avløpsrett punkt 3.6.2 viser Guttorm Jakobsen til at et vedtak i en klagesak fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus fra 2006 som sier noe om bruken av bestemmelsen ved vannlekkasjer.

Etter plan- og bygningsloven § 32-2 annet ledd skal brevet hvor kommune varsler pålegg også opplyse om at dersom ulovlige forhold ikke rettes innen fristen, vil forholdet kunne følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om tvangsmulkt. Forhåndsvarselet skal videre opplyse om at et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom. Dette innebærer at kommunen må varsle forelegg og tvangsmulkt i samme brev som de varsler om pålegget.

Tvangsmulkten fastsettes samtidig med pålegget og løper fra fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal det gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt.