Velg en side

K0mmunal- og moderniseringsdepartementet gir i Rundskriv H 2/15 en oversikt over endringene i plandelen av plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1 januar 2015.

Endringene omhandler:

  • Opphevelse av femårsregelen for reguleringsplaner fremmet med bakgrunn i private planinnspill
  • Bestemmelser om planprogram og konsekvensutredninger
  • Nye frister for behandling av planer
  • Rettinger og klargjøringer av 18 paragrafer i lovteksten