Velg en side

Krav til innmåling og dokumentasjon av ledninger i grunnen, sjø og vassdrag mv. (ledningsregistreringsforskriften) ble fastsatt 18.12.2020 og vil tre i kraft juli 2021 samtidig med plan- og bygningsloven § 2-3. Reglene om tilbakerapportering og om betaling for ledningsinformasjon trer i kraft fra 1. januar 2022. Departementet har også publisert sine merknader til forskriften.

Det er særlig verdt å merke seg at ledningseier i § 5 tredje ledd får en plikt til å vurdere om dokumentasjonen er tilstrekkelig nøyaktig eller pålitelig til at arbeidet kan utføres uten fare for skade. Dersom den ikke er det, skal ledningseieren påvise hvor ledningene er plassert på stedet. Dette går også direkte frem av plan- og bygningsloven § 2-3 andre ledd, fjerde punktum: «Mener eieren at et bestemt arbeid ikke kan utføres uten fare for skade på infrastrukturen, skal han påvise hvor infrastrukturen er plassert.» Fristen for å påvise ledningsanlegg er i forskriftens § 7 annet ledd satt til sju virkedager. Ved påvisning i sjø og vassdrag er fristen tjue virkedager.

I merknadene til forskriften skriver departementet:
«Det er altså ledningseieren som avgjør om det er nødvendig med påvisning. Ledningseieren må gjøres en risikovurdering basert på et forsvarlig skjønn hvor terskelen for å måtte utføre påvisning i praksis vil være lav. Påvisning vil normalt alltid være nødvendig dersom ledningsdokumentasjonen er uklar, unøyaktig, mangelfull eller har en kvalitet som kan gi grunnlag for misforståelser. Ledningseierens risikovurdering må bygge på en konkret og samlet vurdering av dokumentasjonens beskaffenhet sett opp mot hvordan en normalt forstandig utbygger vil forstå og bruke dokumentasjonen i utførelsen av gravearbeidene. Ledningseieren må kunne forutsette at utbyggeren opptrer forsvarlig og utviser aktsomhet i sine vurderinger av den mottatte dokumentasjon og i sin fremferd på gravestedet.
Påvisning av andre grunner, f.eks. etter ønske fra den som skal utføre arbeidet eller påvisning som følger av krav etter annet regelverk, utføres på slikt grunnlag og omfattes ikke av forskriften her.
Plikten til å gi opplysninger og eventuelt påvise ledninger endrer ikke utbyggerens aktsomhets- og undersøkelsesplikt. En utbygger må også ta høyde for at det kan være ukjente ledninger eller andre installasjoner på stedet. Mottatte opplysninger etter forskriften her og påvisning innebærer i seg selv ingen tillatelse til å grave eller gjøre andre inngrep i grunnen. Utbyggeren har alltid et selvstendig ansvar for å vurdere utleverte ledningsopplysninger, og eventuelt sørge for fagkyndig påvisning basert på de utleverte opplysningene.»

Se nærmere omtale på regjeringen.no.