Velg en side

Internasjonalt

Rettsakter innen EU

Nasjonalt handlingsrom i EØS, Per Christiansen, Civita 27.02.2024

EU benytter følgende fem rettsakter:

  • En forordning er en bindende rettsakt.
  • Et direktiv er en rettsakt som fastsetter et mål som landene skal oppnå.
  • Et vedtak er bindende for dem det er rettet til (f.eks. et eller flere land eller en enkelt bedrift) og har direkte virkning i EU.
  • En rekommandasjon er en ikke-bindende rettsakt («soft law) som henstiller landene til å etterleve rettsaktens innhold, uten at de juridisk er forpliktet til dette.
  • Retningslinjer er ikke-bindende rettsakter («soft law») som først og fremst anvendes av Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan på statsstøtteområdet.

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) har som hovedformål å sørge for at landene beskytter og, om nødvendig, forbedrer vannkvaliteten i vassdrag og grunnvann. Se www.vannportalen.no for nærmere informasjon om status for det norske arbeidet etter vanndirektivet. Følgende datterdirektiver til rammedirektivet er vedtatt i EU. Status for implementering i norsk lovverk fremgår av europalov.no.

I Norge er vanndirektivet gjennomført i vannforskriften

Miljøkvalitetskrav innen vannpolitikken (EQS) dansk versjon

Tekniske spesifikasjoner for kjemisk analyse og kontroll av vannkvalitet dansk versjon

Klassifisering av den økologiske tilstanden til overflatevann

Drikkevannsdirektivet vedtatt 16.12.2020 er (og vil bli) implementert i norsk lov gjennom drikkevannsforskriften.

Avløpsdirektivet gir kravene for rensing av avløpsvann fra byområder/tettsteder. Avløpsdirektivet er implementert i norsk lovgivning gjennom avløpsbestemmelsene i forurensningsforskriften. Det er oversatt og tatt inn under kapittel 15B vedlegg 1.

Slamdirektivet regulerer bruken av avløpsslam i landbruket. Slamdirektivet er implementert i norsk lovgivning gjennom forskrift om organisk gjødsel. Slamdirektivet er for tiden under revisjon. Informasjon om EUs pågående regelverksutvikling i forhold til gjødsel finnes på Mattilsynets hjemmeside.

Flomdirektivet har til formål å begrense risikoen for flom og beskytte mot skadevirkninger av flom. Direktivet er p.t. ikke implementert i norsk lovverk

Direktiv om badevannskvalitet (dansk)

FN

Fn’s menneskerettighetsråd vedtok i 2010 en resolusjon som anerkjente retten til rent drikkevann og ordentlige sanitære forhold som en menneskerettighet.

Nordiske rettskilder

Sverige

Danmark

Finland