Velg en side

Standardbrev – spredt bebyggelse

Norsk Vann har gjennom sitt prosjektsystem utarbeidet standardbrev og brosjyre som kan benyttes når kommunen skal arbeide med utbedring av avløp i spredt bebyggelse. Malene er tenkt som et utgangspunkt som hver kommunen kan tilpasse etter sine lokale ønsker og behov.

Her finner du en informasjonsfolder for huseiere som skal etablere eget renseanlegg

Du finner flere brev knyttet til følgende tema:

Malene berører følgende sentrale hjemler:

Vi forstår at det kan være vanskelig å velge riktig hjemmel. Vi har derfor utarbeidet en egen veiledning til til når du skal bruke de ulike hjemlene.

Kommunen kan velge å varsle pålegg og tvangsmulkt i samme brev, eller varsle tvangsmulkt i brevet der pålegget vedtas. Klifs skriver i sin veiledning TA-2758/2011, bruk av tvangsmulkt:

Det kan ofte være hensiktsmessig når det treffes vedtak om å gjennomføre plikter samtidig å gjøre oppmerksom på den adgangen forurensningsmyndighetene har til å treffe vedtak om tvangsmulkt dersom pålegg eller forbud ikke etterleves.

Vi har også utarbeidet mal som kan benyttes ved tilknytning til offentlige ledninger:

For flere maler sjekk Miljødirektoratet.no.

Et vedtak om opphør av tillatelse/krav om tillatelse/pålegg om utbedring er et vesentlig inngrep i folks råderett som medfører store økonomiske kostnader for innbyggerne. Som kommune og profesjonell part er det viktig å være ydmyk overfor dette og opptre tydelig og korrekt.

I en eventuell klagesak vil Fylkesmannen legge vekt på at det formelle ved saksbehandlingen er gjort korrekt, samt at det er rimelighet i krav og frister. Det er viktig at kommunen har gjort et godt forarbeid, slik at man kan skrive et vedtak basert på fakta, med gode begrunnelser og korrekt bruk av hjemler. Vi anbefaler derfor ikke å «være snille» eller slepphendte med formalitetene. Et vedtak uten tilstrekkelig begrunnelse eller basert på feil hjemmel, kan føre til ugyldighet.

Noen vil reagere på at brevene er strenge og formelle, med varsel om tvangsmulkt fra første forhåndsvarsel. Vi har gjort dette for å tilpasse oss malene etter plan- og bygningsloven for pålegg om tilknytning av offentlige ledninger. Reglene i plan- og bygningsloven er slik utformet at kommunen må varsle om mulig bruk av tvangsmulkt, i samme brev som de varsler om pålegget (plan- og bygningsloven § 32-2 annet ledd). Pålegg om tilknytning brukes ofte i opprydding i spredt avløp. I et område er det normalt at noen får pålegg om tilknytning, mens andre får pålegg om utbedring av privat anlegg. Vi finner det derfor ryddig å håndtere alle pålegg på samme måte.

Malene er knyttet til krav som kommunen som plan- og bygningsmyndighet/forurensingsmyndighet kan pålegge innbyggerne. For alle malene ligger det først en informasjonsbrosjyre, som er tenkt å følge det første informasjonsbrevet som kommunen sender til innbyggeren. Deretter er det utabeidet maler for varsling om vedtak (pålegg, tvangsmulkt og evt. forelegg etter pbl) og vedtak om pålegg og ileggelse av tvangsmulkt (og forelegg).

Brev og brosjyre er laget i Word, slik at kommunene selv kan tilpasse dem etter lokale forhold og behov. Kommunene må selv ta stilling til om de vil sende med alle vedleggene, eller vise til sin egen nettside hvor abonnentene kan finne samme informasjon. Siden informasjonen om klageadgang mv. er svært kortfattet i vedtakene, bør oversikten over dette legges ved.

Forvaltningsloven § 15a  tillater at forvaltningsorgan benytter elektronisk kommunikasjon når det henvender seg til andre, så fremt ikke annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov. Privatpersoner vil kunne reservere seg mot elektronisk kommunikasjon og i stedet motta tradisjonell post fra forvaltningen.

Vi er svært takknemlige for tilbakemeldinger fra kommuner som har tatt i bruk malene. Send gjerne både ris og ros i en e-post til gjertrud.eid@norskvann.no.

Standardbrevene er utarbeidet gjennom Norsk Vanns prosjektsystem. Prosjektleder har vært Gjertrud Eid i Norsk Vann, med følgende i styringsgruppa for prosjektet:
Anita Borge, Pura
Dag Erik Håvimb, Melhus kommune
Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune
Trond Møllersen, Hemnes kommune