Velg en side

Se ny vurdering Avklaringer om fakturering av kommunale gebyr, Skattedirektoratet 16.01.2024 og omtale på va-finansiering.no.

Kommuner som behandler tømming av slam som en tjeneste som leveres løpende, må fakturere tjenesten senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen. Dette innebærer at kommunen må utstede salgsdokument (faktura) minst hver annen måned.

Kommuner som anser tømming av slam som en tjeneste som leveres ved den faktiske tømmingen, skal utstede salgsdokumentet snarest mulig, og senest en måned etter tømmingen.

Les omtalen av Skattedirektoratets fortolkning av reglene i bokføringsforskriften på va-finansiering.no.

Konklusjonen til Skattedirektoratet vil etter all sannsynlighet også omfatte kommuners gebyr for kontroll etter forurensningsforskriften § 11-4. Vi venter på svar fra Skattedirektoratet på vårt spørsmål om dette også vil få betydning for faktureringen av vann- og avløpsgebyret.