Velg en side

Forvaltningen og Sivilombudsmannen

Her finner du rundskriv, retningslinjer, veiledninger og uttalelser fra departementene, direktoratene, Sivilombudsmannen, KOFA, Skatteklagenemda og forbrukertvistutvalget. Kommunens myndighet og plikt etter forurensningsloven er beskrevet i Rundskriv T-5/98.

Departementene

Rundskriv, retningslinjer og veiledere:

Uttalelser:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Klima- og miljødepartementet:

Justisdepartementets Lovavdeling gir juridiske råd til fagdepartementer og Regjering:

Direktoratene

Direktoratet for byggkvalitet:

Miljødirektoratet:

Mattilsynet:

Folkehelseinstituttet:

NVE:

DSB:

 Skattedirektoratet:

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen gjennom å behandle klager fra borgerne, men kan også ta opp saker på eget initiativ. Sivilombudsmannen gir uttrykk for sine meninger i form av en uttalelse. Det er blant annet mulig å søke på saker som gjelder «renovasjon, feiing, vann og avløp».

Fylkesmannen

Andre veiledninger og uttalelser fra forvaltningen

KOFA:

Skatteklagenemda:

Forbrukertvistutvalget: