Velg en side

Forvaltningen og Sivilombudet

Her finner du rundskriv, retningslinjer, veiledninger og uttalelser fra departementene, direktoratene, Sivilombudsmannen, KOFA, Skatteklagenemda og forbrukertvistutvalget. Tolkningsuttalelser fra fagdepartementene og lovavdelingen er samlet på regjeringen.no. Kommunens myndighet og plikt etter forurensningsloven er beskrevet i Rundskriv T-5/98.

Departementene

Rundskriv, retningslinjer og veiledere:

Uttalelser:

Kommunal- og distriktsdepartementet:

Klima- og miljødepartementet:

Justisdepartementet

Olje- og energidepartementet

Direktoratene

Direktoratet for byggkvalitet:

Miljødirektoratet:

Mattilsynet:

Folkehelseinstituttet:

NVE:

DSB:

 Skattedirektoratet:

Sivilombudet

Sivilombudet kontrollerer forvaltningen gjennom å behandle klager fra borgerne, men kan også ta opp saker på eget initiativ. Sivilombudet gir uttrykk for sine meninger i form av en uttalelse. Det er blant annet mulig å søke på saker som gjelder «renovasjon, feiing, vann og avløp».

Veileder om begrunnelser

Innsynsguide, 01.04.2022

Statsforvalterne

Andre veiledninger og uttalelser fra forvaltningen

KOFA:

Skatteklagenemda:

Forbrukertvistutvalget:

  •  Klage på vannleveranse 10.11.2011 Sak 11/1262