Velg en side

Det er nå bestemt at det nye regelverket for anskaffelser trer i kraft fra nyttår. Ny lov og nye forskrifter ble vedtatt i sommer, du finner informasjon om det nye regelverket herDepartementet er i gang med å utarbeide veiledning til regelverket. En del veiledningstekster er allerede lagt ut på departementets hjemmesider for offentlige anskaffelser. Flere veiledningstekster vil bli lagt ut fortløpende. KS Bedrift har også en del informasjon om de nye reglene.

Forsyningsforskriften gjelder kommuner og selskap som leverer vanntjenester, inkludert de som leverer avløpstjenester sammen med vanntjenestene. Den omfatter imidlertid ikke selskap som utelukkende leverer avløpstjenester.

Forskriftens del I gjelder anskaffelser over 100 000 kroner. Det er ingen kunngjøringsplikt og heller ingen krav til fremgangsmåten for anskaffelser under EØS- terskelverdiene (3,5 mill. kroner for vare- og tjenestekontrakter og 44 mill. kroner for bygge- og anleggskontrakter), men lovkravene om å sikre konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet gjelder også for disse anskaffelsene.

Forskriftens del II gjelder kontrakter med en anslått verdi lik eller over EØS-terskelverdiene. Slike anskaffelser skal normalt skje ved åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling etter kunngjøring eller konkurransepreget dialog. Der det bare er en bestemt leverandør som kan levere ytelsen kan anskaffelsen gjøres uten konkurranse. Det samme gjelder der det ikke er mulig å gjennomføre konkurranse.

Det åpnes for unntak fra forskriftsbestemmelsene ved samarbeid i offentlig sektor gjennom utvidet egenregi, samarbeidsavtaler om offentlige oppgaver og tildeling av enerett.

Bestemmelsene i forsyningsforskriften er blitt mer harmonisert med bestemmelsene i anskaffelsesforskriften.