Velg en side

Miljødirektoratet har sendt ut forslag til ni nye bestemmelser i vass- og avløpsanleggslova, blant annet om forholdet mellom kommunen som leverandør av vanntjenester og deres abonnenter. Forslaget er identisk med det direktoratet spilte inn til Klima- og miljødepartementet for et år siden, bortsett fra at bestemmelsen om overvannsgebyr er tatt ut.

Miljødirektoratet foreslår ikke hjemmel for lokal forskrift med tekniske krav til stikkledninger, de mener antagelig at det må ivaretas gjennom TEK17 og øvrig regelverk. Kommunene må nok i så fall fortsatt ha abonnementsvilkår ved siden av bestemmelsene i loven, slik at de kan sikre at sluk i etablerte boliger har tilstrekkelig overhøyde, at hovedledninger har rettsvern overfor kjøpere som ikke vet at de ligger i deres grunn og at avstandskravet til hovedledningene overholdes.

Miljødirektoratet foreslår hjemmel for å fastsette restriksjoner på vannforbruk, at hjemmelen for å sette krav til påslipp flyttes fra forurensningsforskriften og utvides til også å gjelde husholdninger og bestemmelser om oppfølging og sanksjoner etter mal fra forurensningsloven.

De foreslår ikke å endre tittelen til lov om kommunale vasstjenester (vasstjenestelova).

Du finner Norsk Vanns høringsuttalelse her.