Velg en side

Stortinget har vedtatt forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova. Med unntak av ny § 2-3 (Opplysninger om infrastruktur i grunnen), trådte endringene i kraft fra 1. juli. Samtidig trer endringene i byggesakforskriften §§ 5-4 og 6-4 i kraft.

En viktig endring er at det nå vil være lovfestet at overvann skal være sikret før kommunen «godkjenner» oppføring av bygning (i dag står det før oppføring av bygning «blir satt i gang»). I vår høringsuttalelse var Norsk Vann enige i at løsningen for avledning av overvann må være på plass før kommunene gir rammetillatelse.

Norsk Vann var positive til etablering av et sentralt ledningseierregister for å sørge for enklere og bedre tilgang til stedfestet informasjon om ledninger i grunnen. Denne bestemmelsen (§ 2-3) er vedtatt, men ikrafttredelsestidspunktet er foreløpig ikke fastsatt.

Lovendringen omfatter også § 21-5 om bygningsmyndighetens samordningsplikt og § 21-7 om tidsfrister med særskilte virkninger. Se oversikt over lovendringene i rundskriv H-2017-6 fra KMD.