Velg en side

Tilknytningsplikt

Her finner du informasjonsfolder og brevmaler som kommunene kan bruke når de ønsker at bygninger skal tilknyttes offentlig ledning for vann og avløp.

Bygninger som ligger på en eiendom hvor offentlig vann- og avløpsledning går
• over eiendommen,
• i veg som støter til eiendommen eller
• over nærliggende areal,
skal etter plan- og bygningslovens §§ 27-1 annet ledd og 27-2 annet ledd knyttes til de offentlige ledningene.

Etter plan- og bygningsloven § 32-2 annet ledd skal brevet hvor kommune varsler pålegg også opplyse om at dersom ulovlige forhold ikke rettes innen fristen, vil forholdet kunne følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om tvangsmulkt. Forhåndsvarselet skal videre opplyse om at et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom. Dette innebærer at kommunen må varsle forelegg og tvangsmulkt i samme brev som de varsler om pålegget.

Tvangsmulkten fastsettes samtidig med pålegget og løper fra fristoverskridelsen. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal det gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt.

Vedlegg: