Velg en side

Norsk Vann var svært positive til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om å ta inn en ny setning i byggesaksforskriften § 8-1 fjerde ledd som ble sendt på høring 5. juli 2016. Forslaget samsvarte med den praksisen en del kommuner allerede følger:

Der tiltaket gjelder vann- og avløpsanlegg, skal ferdigmelding gitt av vann- og avløpsmyndigheten vedlegges søknad om ferdigattest.

Øvrige forslag til endringer i forskriften som var inkludert i høringen er blitt fulgt opp. Norsk Vann har etterspurt status for høringsforslaget om å kreve ferdigmeldinger. I et brev av 05.04.17 svarer departementet at de etter en samlet vurdering har valgt å ikke vedta dette høringsforslaget.