Velg en side

Informasjonsfolderen om utkobling av slamavskillere er blitt oppdatert. Teksten om kommunens tømmeplikt var misvisende, fordi den viste til at eiere av slamavskillere som var tilknyttet offentlig nett selv var ansvarlig for tømming. Dette er nå korrigert. Forurensingsloven § 26 første ledd pålegger kommunen å tømme mindre renseinnretninger som slamavskillere…

Det ikke noe som tyder på at kommunens tømmeplikt ikke gjelder når avløpsvannet ledes til et renseanlegg/er tilknyttet offentlig nett, verken ut fra selve lovteksten eller forarbeidene. I Ot. prp. nr. 11 (1979-80) side 131 begrunnes kommunal slamtømming med at det er nødvendig å innføre et mer ordnet system der kommunen får ansvaret for gjennomføring av regelmessig tømming. Videre står det at ingen skal kunne samle inn slam uten at dette skjer etter tillatelse fra kommunen.