Velg en side

Tilknytningsplikt

Her finn du informasjonsfaldar og brevmalar som kommunane kan bruke når dei ønskjer at bygningar skal knytast til offentleg leidning for vatn og avløp.

Bygningar som ligg på ein eigedom der offentleg vass- og avløpsleidning går
• over eigedommen,
• i veg som ligg mot eiendommen, eller
• over nærliggjande areal,
skal etter §§ 27-1 andre leddet og 27-2 andre leddet i plan- og bygningslova knytast til dei offentlege leidningane.

Etter plan- og bygningslova § 32-2 andre leddet skal det i brevet der kommunen varslar om pålegg, også opplysast om at dersom ulovlige forhold ikke rettes innen fristen, vil forholdet kunne følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om tvangsmulkt. Forhåndsvarselet skal videre opplyse om at et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom. Dette vil seie at kommunen må varsle førelegg og tvangsmulkt i same brevet som dei varslar om pålegget.

Vedlegg: