Velg en side

Vannmåler

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 16-4 annet ledd kan kommunen kreve at enkelte eller alle abonnentenes årsforbruk skal fastsettes ut fra målt forbruk. Den enkelte gebyrpliktige må selv betale for målingen, herunder installasjon, drift og avlesning, og måling må utføres etter kommunens anvisning. Ved manglende avlesning av vannmåleren og innsendelse av data, kan kommunen fastsette forbruket.

For å sikre hensiktsmessig drift- og vedlikehold, kjøper mange kommuner vannmålere som de leier eller låner ut til abonnentene.

Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp om vannmålerpolicy for husholdningsabonnenter har følgende anbefalinger:

For næringsbygg og andre bygninger som ikke brukes som bolig, er hovedregelen at årsforbruket, eventuelt den variable delen av årsgebyret, beregnes på grunnlag av målt vannforbruk.
 
For husholdningsabonnentene må kommunen ta stilling til om forbruket skal stipuleres etter areal eller om kommunen ønsker at flest mulig eller alle skal ha vannmåler. Bruk av vannmåler gir et mer rettferdig gebyrsystem, da korrekt stipulering etter areal er vanskelig, jf. kapittel 5.6.
 
Bruk av vannmålere koster mer for abonnentene da det er kostnader knyttet til både installering, kontroller og utskifting. Kostnaden med installering av vannmåler vil være mellom 1000 og 5000 kr avhengig av om kommunen installerer måler hos alle (storinnkjøp) eller om den enkelte abonnent bekoster installasjonen selv. Bruk av vannmålere krever også at abonnentene leser av vannmålerne, og det vil kunne oppstå tvil om måleren viser korrekte verdier.
 
Dersom kommunen ikke ønsker å innføre vannmålere hos alle husholdningsabonnentene, bør stipuleringen etter areal gjøres iht. anbefalt praksis i kapittel 5.6. Det er videre viktig med god informasjon til abonnentene om at installasjon av vannmåler kan gi et mer korrekt grunnlag for gebyrberegning og at kostnadene med vannmåler særlig kan lønne seg for boliger med stort areal og lite forbruk.
 
Dersom kommunen velger å innføre vannmålere for alle abonnenter og hvis kommunen eier alle vannmålerne, er det unødvendig å opprettholde vannmålerleie. Det vil være enklere at kostnadene inngår i det ordinære gebyrgrunnlaget som en del av selvkost.

Informasjonsfolder

1 Informasjonsbrev

2 Varsel om krav

3 Krav om installasjon