Velg en side

I mars 2012 hadde Hias IKS et ukontrollert utslipp av over 30 000 kubikkmeter avløpsvann fra et overløp i en kum foran renseanlegget. Overløpet skyldtes en teknisk svikt ved en trykkmåler, som førte til at inntaksluken lukket seg delvis. Dette ble ikke fanget opp av Hias sine øvrige sikkerhets- og kontrolltiltak. Utslippet ble anmeldt til politiet av Fylkesmannen i Hedmark.

Et år etter utslippet ga Politimesteren i Hedmark et forelegg på 750 000 kroner til Hias IKS for ulovlig forurensning og manglende internkontroll. Politiet mente Hias hadde opptrådt uaktsomt, fordi selskapet først oppdaget og stanset utslippet etter tre dager. Hias mente utslippet skyldtes en teknisk svikt og at en rekke etterfølgende uheldige omstendigheter gjorde at det først ble oppdaget og stanset etter tre dager. Hias var også uenig i at utslippet var i strid med deres utslippstillatelse, og i at det forelå manglede internkontroll. Selskapet vedtok derfor ikke forelegget.

I mai 2014 kom Hedmarken tingrett frem til at Hias IKS hadde opptrådt uaktsomt, men konkluderte likevel med at det ikke var tilstrekkelig grunn til å idømme straff (Straffeloven § 48 b).

Dommen ble anket.  I januar 2015 kom Eidsivating lagmannsrett frem til at det ikke var uaktsomt at Hias først oppdaget utslippet etter tre dager. Hias ble likevel idømt et forelegg på 50 000 kroner for manglende internkontroll, ved at selskapet ikke hadde hentet inn et utsatt vedlikehold av en viktig komponent innen rimelig tid. Lagmannsretten mente Hias sitt vedlikeholdsprogram (med over 2 000 punkter) var nødvendig for å oppfylle kravene i internkontrollforskriften § 5, jf. § 5 nr. 6 og 7.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 13 mai 2015 å ikke tillate at anken ble fremmet for Høyesterett. Dommen fra lagmannsretten er dermed rettskraftig.